Praktijken die kunnen inspireren

Praktijken

Zoals gesteld in de kadernota 2016-2019: "geweld tegen veiligheidsberoepen en zorgverstrekkers verdient specifieke aandacht. Deze beroepen zijn kwetsbaar omdat zij verplicht interveniëren in potentiële noodsituaties, om de veiligheid en de gezondheid van de hulpbehoevende burger te waarborgen. Geweld tegen veiligheidsberoepen of zorgverstrekkers brengt de beschikbaarheid van de veiligheidszorg en de hulpverlening in het gedrang en moet zowel preventief als repressief kordaat worden aangepakt."

Deze noodzaak werd weer onderlijnd na het het bezoek van Minister Verlinden aan Elsene in 2020. Een gesprek met meerdere politiemensen, die slachtoffer waren geworden van zinloos geweld, was één van de aanleidingen om te werken aan een toenadering tussen de burger en veiligheidsberoepenop basis van een wederzijds respect. De onderstaande projecten kunnen als inspiratiebron dienen voor een beleid dat dit poogt te bewerkstelligen.

Deze pagina zal verder worden aangevuld. Houd dus onze website zeker in de gaten!

Informeren

Onbekend maakt onbemind. De onderstaande projecten zetten erop in om burger te informeren op een laagdrempelige manier over de taken en werking van de politie.

Preventietruck:

"Hoe kan je de burgers informeren als politie voor zaken die in het belang zijn van de wijk? Simpel, je praat ermee. De preventietruck rijdt rond en informeert de burger op straat."

Mag da:

"Wat mag je wel? Wat mag je niet? Wat moet je doen? Deze campagne van de politiezone Antwerpen geeft meer informatie over jouw rechten en plichten."

Overlegplatformen

Hierbij worden platformen opgezet waarin sleutelfiguren van op het terrein, zoals politie, in contact kunnen treden met burgers om actuele veiligheidsthema’s te bespreken. Dergelijke platformen kunnen georganiseerd worden op het niveau van de wijk, de politiezone of zelfs nationaal.

Wijkbabbels Oostende

"Wat wilt de burger voor hun wijk? Bij de Wijkbabbels in Oostende wordt een tipje van de sluier opgelicht. Beleidsplannen, op het niveau van de wijk, worden gepresenteerd aan de burger waarna zij in debat kunnen gaan met lokale bestuurders."

See something - Say something

 "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. In dit project worden de zorgen van het middenveld en jongeren in Molenbeek doorgeven aan de politie zodat het vertrouwen kan terugkeren."

Politiecafé

"Een ongedwongen omgeving waar burgers en politie, op een gelijkwaardige en respectvolle manier, met elkaar praten over wat moet gebeuren om de veiligheid te verbeteren."

Brugfiguren

Brugfiguren zijn ervaringsdeskundigen die kunnen optreden als neutrale vertrouwenspersoon. Met hun breed netwerk kunnen ze de brug slaan tussen de burger en de politie.

Grote broer, grote zus

"Oudere jongeren hebben al een bepaalde positie en respect op speelpleinen. Zij kunnen de beste ambassadeurs zijn voor een veiligere en betere wijk bij anderen."

Samen op straat

"Samen Op Straat zet de toekomst van jongeren centraal, maar werkt ook met volwassenen. De jongeren zelf zijn verantwoordelijk in het opzetten van meerdere projecten in de wijk."

Casablanca goes Casablanca

"De jongeren van de Casablanca wijk in Kessel-Lo komen wekelijks samen, organiseren evenementen die sociale interactie in de wijk stimuleren en werken toe naar een reis naar het Marokkaanse Casablanca, om er vrijwilligerswerk te verrichten."

0