1 - Algemene regels

Een nieuwe categorie van gegevensbank werd ingevoegd in de WPA, die van de technische gegevensbanken. 

  • Het gaat om gegevensbanken die zijn opgericht naar aanleiding van het gebruik van technische tools om automatisch gestructureerde gegevens te verzamelen.
  • Op het ogenblik voorziet de WPA enkel in deze mogelijkheid voor de gegevensbanken die worden opgericht naar aanleiding van het gebruik van ANPR-technologie.

Deze gegevensbanken kunnen op lokaal of federaal niveau worden opgericht.  De verwerkingsverantwoordelijken zijn, naargelang het niveau, hetzij de korpschef, hetzij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, al dan niet gezamenlijk.  

De lokale technische gegevensbanken worden doorgestuurd naar de overeenstemmende nationale gegevensbanken.   Dit zal gebeuren in het kader van het project tot centralisatie van de ANPR-camera's op nationaal niveau.

De doeleinden voor het oprichten en het gebruiken van dit type gegevensbank zijn beperkt en worden uitdrukkelijk door de wet bepaald, zowel voor de gerechtelijke politie als voor de bestuurlijke politie:

1° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende

a) het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en misdaden, met inbegrip van de uitvoering van straffen of vrijheidsbeperkende maatregelen,

b) de inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer, met toepassing van artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;

c) het opsporen van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, wanneer er ernstige vermoedens of aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is;

2° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie voor de categorieën van personen bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 5°; wat artikel 44/5, § 1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat alleen betrekking hebben op de categorieën van personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20 (niet de vreemdelingen).

Bovendien moet de functionaris voor gegevensbescherming worden geraadpleegd vooraleer de gegevensbank wordt opgericht.

1
1 - Algemene regels

2 - Technische ANPR-gegevensbanken

Wat meer bepaald de technische ANPR-gegevensbanken betreft, voorziet de WPA de lijst met gegevens die erin kunnen worden opgenomen:

1° de datum, het tijdstip en de precieze plaats van langsrijden van de nummerplaat,

2° de kenmerken van het voertuig dat verbonden is aan deze nummerplaat,

3° een foto van de nummerplaat aan de voorkant van het voertuig en in voorkomend geval, aan de achterkant,

4° een foto van het voertuig,

5° in voorkomend geval, een foto van de bestuurder en van de passagiers,

6° de logginggegevens van de verwerkingen.

De gegevens die in de ANPR-gegevensbanken zijn opgeslagen, kunnen maximaal 12 maanden worden bewaard, te rekenen vanaf de registratie.

Wat de verwerking van deze verzamelde gegevens betreft, bepaalt de WPA op zeer strikte wijze op welke manier, voor hoelang en met welke toestemming kan worden overgegaan tot gerichte opsporingen of tot correlaties met lijsten of vooraf bepaalde beoordelingscriteria, in real time of a posteriori.  Er zijn voldoende garanties voorzien om te verzekeren dat de gegevens enkel worden geraadpleegd en gebruikt in een strikt omlijnd kader, voor verantwoorde doeleinden van de bestuurlijke of de gerechtelijke politie.

  • Gerichte opsporingen:

gerichte opsporingen

  •  Correlaties:

correlaties

1
2 - Technische ANPR-gegevensbanken