De door de camera's verzamelde gegevens kunnen worden geregistreerd en bewaard voor een duur van maximum 12 maanden, behalve als er een andere termijn voorzien is in de WPA, in het deel betreffende het gegevensbeheer (bijvoorbeeld als deze gegevens zijn opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank).

De toegang tot de gegevens en de informatie die wordt verzameld door camera's is eveneens strikt gereglementeerd.  Iedere toegang moet gerechtvaardigd kunnen worden, worden beveiligd en dagelijks worden bijgewerkt.  Bovendien kan de toegang alleen plaatsvinden tijdens de eerste bewaarmaand, indien het gaat over een toegang voor doeleinden van bestuurlijke politie.  Indien het gaat over een toegang voor doeleinden van gerechtelijke politie, zal de toegang mogelijk zijn tijdens de hele bewaarmaand, maar indien de toegang gebeurt na de eerste bewaarmaand, is er verplicht een schriftelijke en met redenen omklede beslissing van de procureur des Konings nodig. 

Toegang tot de beelden:

toegang tot de beelden

0