Om camera's zoals voorzien door de wet te kunnen gebruiken, moet de betrokken politiedienst een voorafgaande principiële toestemming (een algemene toestemming dus en niet geval per geval) van de bevoegde overheid krijgen, behalve als het gaat om het gebruiken van camera's in de door de politie beheerde besloten plaatsen. 

 

procedure

  • In geval van met redenen omklede hoogdringendheid, waarbij de principiële toestemming nog niet werd bekomen, voorziet de wet dat de toestemming mondeling wordt gevraagd aan de bevoegde overheid (voor de politiezone, de gemeenteraad kan dan vertegenwoordigd worden door de burgemeester), om gebruik te maken van camera's in het kader van de specifieke opdracht die de hoogdringendheid rechtvaardigt.  Deze mondelinge toestemming wordt vervolgens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd door de bevoegde overheid.
  • Deze toestemming is niet nodig voor het gebruik van camera's in de besloten plaatsen waarvoor de politiediensten de beheerders zijn (bijv.: commissariaat, gebouw van de federale politie).

De aanvraag zal gepaard moeten gaan met een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau. 

De toestemming wordt gegeven voor het cameratype, de doeleinden en gebruiksmodaliteiten vermeld in de aanvraag.  Indien één van deze elementen moet worden gewijzigd, zal een nieuwe toestemming moeten worden gevraagd. 

Wanneer de principiële toestemming verkregen is, zullen de politiediensten zichtbaar een beroep kunnen doen op de camera's die er het voorwerp van uitmaken.  Dit gebruik van camera's gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de politieambtenaar die zal waken over het correct gebruik ervan met inachtneming van de proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen. 

De overheid zal een zicht kunnen hebben op het gebruik dat van de camera's wordt gemaakt naar aanleiding van de toestemming, via het gebruiksregister van de camera's dat bijgehouden moet worden binnen de betrokken dienst.

  • Elke beslissing tot toestemming wordt ter kennis gebracht van de procureur des Konings, en als zij betrekking heeft op de federale politie, wordt zij ook ter kennis gebracht van de burgemeester en de korpschef.  
  • Het gebruik van camera's wordt opgenomen in een elektronisch register dat ter beschikking wordt gehouden van de politieoverheden, de functionaris voor de gegevensbescherming en het controleorgaan van de politionele informatie.

Als de beelden in real time worden bekeken, zelfs indien dat gebeurt door personen die geen lid zijn van de politiediensten, zal het bekijken gebeuren onder toezicht van de politiediensten (zoals dat ook is voorzien in de private veiligheidswet), behoudens uitzonderingen waarin de wet voorziet.

0