1. Ik wil een nieuwe BIN oprichten. Waar moet ik op letten?
 2. Ik wil een BIN uitbreiden met een aantal straten. Moet ik hiervoor een nieuw charter opstellen?
 3. Ik wil mijn BIN stopzetten, hoe doe ik dit?
 4. Kan men het BIN-coördinatorschap combineren met een politiek mandaat?
 5. Mag een foto van een verdacht individu of voertuig worden verspreid onder BIN-leden of aan de politie in het kader van veiligheid?
 6. Waar kan ik BIN-stickers verkrijgen?
 7. Welk communicatieplatform kan men gebruiken voor een BIN?
 8. Kunnen wij Whatsapp gebruiken als communicatieplatform?
 9. Welke onderdelen van de Belgische wetgeving zijn van extra belang voor een BIN?
 10. Is het mogelijk een BIN-coördinator uit zijn functie te ontzetten?
 11. Kan men weigeren een persoon lid te laten worden van een BIN?
 12. Verzekering voor de BIN-actoren?
 13. Kan samenwerking tussen een private bewakingsonderneming en de politie (Consortiumbewaking) in het kader van een BIN?
 14. Wat zijn de nieuwe elementen in de nieuwe omzendbrief betreffende de Buurtinformatienetwerken 2019?
 15. Is digitale inschrijving in een BIN-Z , door aanvinken van akkoord mogelijk?
 16. Onze politiezone overweegt in te schrijven op BE-Alert als platform voor de communicatie tussen de BIN's. Wat zijn de voordelen van BE-Alert?
 17. Hoe schrijf ik me in voor BE-Alert?
 18. Is de GDPR ook van toepassing in het beheer van een BIN?
 19. Wie is binnen een BIN verantwoordelijk voor het naleven van de GDPR/AVG?
 20. Welke invloed heeft de GDPR/AVG op de taak van de BIN-coördinator?

 


 

1. Ik wil een nieuwe BIN oprichten. Waar moet ik op letten?

Op onze website (BeSafe.be) vind je al heel veel info om je wegwijs te maken.

2. Ik wil een BIN uitbreiden met een aantal straten. Moet ik hiervoor een nieuw charter opstellen?

Een bestaand BIN kan ook uitgebreid worden met een aantal straten, hiervoor kan je het addendum gebruiken en hoef je geen nieuw charter op te stellen.

3. Ik wil mijn BIN stopzetten, hoe doe ik dit?

Bij het stopzetten van een BIN dient men de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, directie lokale integrale veiligheid op de hoogte te stellen (SLIV). Dit kan via het e-mailadres [email protected].

4. Kan men het BIN-coördinatorschap combineren met een politiek mandaat?

Idealiter is de coördinator van een BIN een politiek neutraal persoon. Indien dit echter niet het geval is, dient de coördinator steeds de nodige afstand te bewaren tussen zijn politieke functie en zijn vrijwillige functie als BIN-coördinator. BIN-coördinator mag zijn functie NIET gebruiken om bepaalde politieke ideeën te verspreiden. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient een andere coördinator te worden gezocht.

5. Mag een foto van een verdacht individu of voertuig worden verspreid onder BIN-leden of aan de politie in het kader van veiligheid?

Neen. Men mag geen foto’s van de nummerplaat van verdachte voertuigen of foto’s van verdachte individuen verspreiden tussen de BIN-leden onderling.

De verspreiding van beelden of van de identiteit van een verdachte persoon, in het kader van een BIN zou alleen maar kunnen worden overwogen via de politiediensten, na akkoord van het parket.

De BIN-leden dienen bij meldingen vooral oog te hebben voor beschrijvingen van personen en/of voertuigen. Het verspreiden van herkenbare foto’s van verdachte personen of het verspreiden van foto’s van verdachte voertuigen met een herkenbare nummerplaat, is verboden volgens de Privacywet van 30 juli 2018.

6. Waar kan ik BIN-stickers verkrijgen?

BIN-stickers kan je gratis aanvragen via het e-mailadres [email protected].

7. Welk communicatieplatform kan men gebruiken voor een BIN?

De hele provincie Antwerpen werkt met het BIN platform van BE-Alert. Dat is het communicatieplatform dat beheerd wordt door het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.

Hoe meer politiezones/steden/gemeenten gebruik maken van de BIN module van BE-Alert, hoe meer mogelijkheden dat schept in gegevensbeheer, en het bereiken van mensen in noodgevallen.

8. Kunnen wij Whatsapp gebruiken als communicatieplatform?

Vanuit de Federale Overheid en vanuit de Algemene Directie Preventie en Veiligheid, moedigen wij ieder initiatief aan dat de sociale cohesie of veiligheid in een buurt bevordert, mits de wet gerespecteerd wordt, en meer bepaald de wet op de privacy, de wet op antidiscriminatie en racisme en de wet waarbij private milities worden verboden.

Wij kunnen echter geen overzichtsfunctie of controlefunctie opnemen wat betreft WhatsApp buurtpreventie-initiatieven, omdat zij niet conform de regels zijn die in de omzendbrief in het kader van buurtinformatienetwerken (BIN’s) wordt uiteengezet.

Indien een BIN wil erkend worden door de federale overheid moet deze BIN de richtlijnen volgen zoals gespecifieerd in de omzendbrief.

Dit houdt onder meer in dat wanneer een buurtinformatienetwerk wordt gecreëerd, eerst een charter en huishoudelijk reglement wordt opgemaakt zoals uitgelegd in de omzendbrief. Deze worden nagekeken en gevalideerd door ons. Wij sturen ter validatie van de BIN een brief naar burgemeester en korpschef.

Het BIN wordt dan opgenomen in de database van erkende BIN’s.

In het charter en huishoudelijk reglement staat duidelijk omschreven dat het BIN en diens management de regels en richtlijnen zoals aangegeven door de overheid en geformuleerd in de omzendbrief in het kader van de BINs zullen respecteren.

Een van die richtlijnen is dat de communicatie van een BIN voor zijn communicatie met de politie niet met WhatsApp functioneert. Er zijn andere communicatieplatformen voor handen zoals Be-Alert (BIN-module). Ook staat in de richtlijnen dat een bericht eerst dient gefilterd te worden door de politie voordat zij door de politie doorgestuurd wordt naar alle BIN-leden.

Ondanks bovenstaande, is het de Politiezone zelf, die aangeeft in welke mate zij wensen samen te werken met buurtpreventie waarbij gecommuniceerd wordt via WhatsApp.

9. Welke onderdelen van de Belgische wetgeving zijn van extra belang voor een BIN?

10. Is het mogelijk een BIN-coördinator uit zijn functie te ontzetten?

De BIN-coördinator heeft minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt en wordt door de politie gescreend in de politionele databanken. Indien uit nazicht blijkt dat de coördinator niet geschikt is voor de uitoefening van de functie, moet de politie de leden vragen om een andere coördinator te kiezen. Indien de coördinator zich niet houdt aan de bepalingen van de omzendbrief, strafbare feiten pleegt die een weerslag kunnen hebben op de goede werking van het BIN, zich schuldig maakt aan racisme, zich niet houdt aan de wet op private milities en/of de wet op de privacy kunnen volgende maatregelen worden getroffen:

 • Een gesprek tussen coördinator en gemandateerde waarbij de coördinator gewezen wordt op hetgeen er is misgelopen;
 • Een schriftelijke berisping door de korpschef, op advies van de gemandateerde;
 • Bij strafbare feiten wordt een proces-verbaal opgesteld door de politie en overgemaakt aan het bevoegde parket. Bovendien kan de coördinator tijdelijk uit zijn of haar functie worden ontheven indien de strafbare handeling de goede werking van het BIN kan belasten;
 • Definitieve ontzetting uit zijn of haar functie als coördinator.  Deze beslissing wordt, na een gesprek tussen de coördinator en de korpschef en na advies van deze laatste, genomen door de bestuurlijke overheid en schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de coördinator.  Een afschrift van deze beslissing moet worden overgemaakt aan de FOD Binnenlandse Zaken

Enkel tegen de beslissing van de definitieve ontzetting uit de functie van coördinator is beroep mogelijk. Dit beroep moet via aangetekend schrijven of via e-mail binnen een periode van drie weken nadat de beslissing tot ontzetting werd genomen, toekomen op de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP). Een beroepscommissie zal dan binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van dit beroep, uitspraak doen. De beroepsprocedure is niet opschortend en de coördinator blijft geschorst tijdens de procedure. Een tijdelijke coördinator zal door de stuurgroep van het BIN aangesteld worden tijdens de beroepsprocedure. Indien de ontzetting wordt bevestigd door de beroepscommissie, moeten de leden in een algemene ledenvergadering op de hoogte worden gesteld van de beslissing en moeten de leden een nieuwe coördinator kiezen. De lokale bestuurlijke overheid wordt in kennis gesteld van de beslissing van de beroepscommissie. De politie dient uiteraard rekening te houden met haar beroepsgeheim bij de mededelingen aan de BIN-leden en de bestuurlijke overheden.

11. Kan men weigeren een persoon lid te laten worden van een BIN?

Iedere meerderjarige persoon die binnen het gebied van een BIN woont of werkt, kan deelnemen aan het BIN. De BIN-leden zijn vrijwilligers die zich op een positieve manier inzetten voor de veiligheid in hun woon- en/of werkomgeving.

Elk BIN-lid zet zich op een positieve manier in voor het BIN en verklaart zich door deelname aan het BIN akkoord met de eerbiediging van het huishoudelijk reglement, dat ter beschikking is en kan geraadpleegd worden bij de coördinator en/of de leden van de stuurgroep (bestuur). Daarnaast dient het BIN-lid te handelen conform de taalwetgeving, de wet op de private milities van 29 juli 1934, de privacywet van 08 december 1992 en de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.

Bij inbreuken op deze bepalingen kunnen volgende maatregelen getroffen worden:

 • Een gesprek tussen BIN-lid, coördinator en gemandateerde waarbij het BIN-lid gewezen wordt op hetgeen er is misgelopen;
 • Een schriftelijke berisping door de korpschef, op advies van de gemandateerde;
 • Bij strafbare feiten wordt een proces-verbaal opgesteld door de politie en overgemaakt aan het bevoegde parket. Bovendien kan het BIN-lid tijdelijk uitgesloten worden als BIN-lid indien de strafbare handeling de goede werking van het BIN kan belasten;
 • Definitieve verwijdering uit het BIN. Deze beslissing dient gemotiveerd en schriftelijk te worden overgemaakt aan het betrokken BIN-lid, en moet getekend worden door de coördinator en de gemandateerde en geviseerd door de korpschef.

12. Verzekering voor de BIN-actoren?

Buurtinformatienetwerken zijn niet-gestructureerde feitelijke verenigingen en zijn dus niet onderhevig aan de verzekeringsplicht, behalve in het geval een BIN in de vorm van een V.Z.W. georganiseerd is.

Ook al is er geen verplichting om de aansprakelijkheid van de BIN-leden en de BIN-coördinatoren te verzekeren, kan het interessant zijn dit toch te doen.

Wat dekt de verzekering?

De verzekering biedt dekking voor:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (=schade aan een derde door een fout van een BIN-lid);
 • Lichamelijke ongevallen (= lichamelijke schade opgelopen door een BIN-lid);
 • Rechtsbijstand.

Hoe werkt de verzekering?

In Vlaanderen bieden de provincies deze verzekering aan, samen met Belfius, en deze geldt voor 100 vrijwilligersdagen.

In Wallonië wordt deze polis aangeboden via Ethias en geldt voor 200 vrijwilligersdagen.

Een vrijwilligersdag is elke kalenderdag dat één vrijwilliger verzekerd is. Zo kan een BIN haar activiteiten verzekeren zoals het haar het beste uitkomt: bijvoorbeeld vier activiteiten met 25 vrijwilligers verzekeren of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers.

Deze verzekering is gratis en kan mits een kleine meerkost nog uitgebreid worden tot meerdere dagen per jaar.

Hoe verzekeren?

Indien u aanspraak wil maken op deze gratis verzekering moet het BIN eerst erkend worden.

U bezorgt een ingevuld aanvraagformulier erkenning vrijwilligersorganisatie aan de contactpersoon binnen uw gemeente of naar het provinciebestuur indien uw gemeente geen contactpersoon heeft.

Binnen de zes weken ontvangt u een erkenningsnummer om uw activiteit te verzekeren bij Belfius en/of Ethias.

Doe aangifte van elke activiteit die je wil verzekeren via het online aangifteformulier (klik hier).

13. Kan samenwerking tussen een private bewakingsonderneming en de politie (Consortiumbewaking) in het kader van een BIN?

Dat kan als het voldoet aan de eisen van charter en huishoudelijk reglement en de werking niet in tegenspraak is met de omzendbrief.

Er zijn al verschillende bedrijventerreinen geregistreerd als BIN, ook consortiums.

14. Wat zijn de nieuwe elementen in de nieuwe omzendbrief betreffende de Buurtinformatienetwerken 2019?

De officiële datum voor het van start gaan van het nieuwe reglementair kader voor een BIN zoals vermeld in de omzendbrief: 18 februari 2019 (is de datum van de ondertekening van de omzendbrief door de minister van Binnenlandse Zaken).

De belangrijkste verschillen met de omzendbrief van 2010 zijn eerst en vooral de toevoeging van een aantal gedragsregels rond het gebruik van sociale media door BIN’s. Deze gedragsregels zijn samengevat in bijlage 4, maar er wordt naar verwezen in de tekst zelf ook (artikel 9).

Ten tweede wordt in de nieuwe omzendbrief een meer gedetailleerd beeld gegeven van de gedragscode die een BIN-coördinator en een BIN-lid moeten volgen. Vervolgens wordt ook de procedure beschreven die men kan volgen om, bij niet naleven van deze gedragscode, de BIN-coördinator uit zijn functie te ontzetten of het BIN-lid uit de BIN te verwijderen. Deze informatie is te vinden in artikel 8 van de nieuwe omzendbrief.

Verder zijn er nog drie andere bijlagen bijgekomen. Bijlage 1 geeft een stappenplan voor de oprichting van een BIN. Bijlage 2 geeft een overzicht van wat er in een BIN charter moet worden opgenomen, en bijlage 3 geeft een gedetailleerd overzicht van het profiel van de verschillende BIN-actoren.

Tot slot vind men ook een verklarende woordenlijst terug in de nieuwe omzendbrief, die ene aantal begrippen eigen aan een BIN definiëren.

15. Is digitale inschrijving in een BIN-Z, door aanvinken van akkoord mogelijk?

U kunt de handelaars de mogelijkheid geven om digitaal in te schrijven. Het aanvinken van een akkoord met het huishoudelijk reglement en het akkoord van de overdracht van de persoonsgegevens is voldoende.

Alleen moet er met het volgende rekening worden gehouden:

 • De omgeving waarin het mogelijk is voor handelaars om zich in een BIN in te schrijven moet voldoende beschermd zijn. Dat wil zeggen dat het niet mogelijk mag zijn voor derden zich voor te doen als een of andere handelaar en zich op die manier frauduleus in te schrijven. Dit kan bijvoorbeeld door de omgeving te beveiligen met een paswoord, of te werken met een validatie van inschrijving via mail naar de handelaar in kwestie (die dan zijn inschrijving via de link in de mail bevestigt).
 • Het moet voor de handelaar op elk moment mogelijk zijn zich ook uit te schrijven uit het PLP, waarbij zijn gegevens dan ook gewist worden van de lijst van BIN-leden.

16. Onze politiezone overweegt in te schrijven op BE-Alert als platform voor de communicatie tussen de BIN’s. Wat zijn de voordelen van BE-Alert?

 • De mogelijkheid om berichten aan groepen te sturen (naast BIN’s ook bv. eigen medewerkers, partners…);
 • Alarmering via verschillende kanalen (gesproken berichten naar vaste of mobiele telefoon, SMS, e-mail);
 • Unieke functionaliteiten (bv. duidelijke afzender…);
 • Gebruiksvriendelijk: een alarmering afkondigen is mogelijk via een beveiligd webplatform, een smartphone-applicatie en per telefoon;
 • Ondersteuning voor de gebruikers: opleidingen, telefonische bijstand (24u/24 en 7d/7);
 • De mogelijkheid om uniform te werken over verschillende hiërarchische niveaus en gemeentegrenzen heen;
 • 1000 gratis communicatie-eenheden;
 • Toegang voor BIN-coördinatoren tot eigen BIN-lijst en beheersmogelijkheden en statistieken;
 • Te bepalen door de politiezone: toegang voor BIN-coördinatoren tot het mailkanaal of niet.

17. Hoe schrijf ik me in voor BE-Alert?

Om in te tekenen volstaat het om de volgende documenten te ondertekenen:

 • De BE-Alertovereenkomst tussen het Crisiscentrum en de inschrijvende entiteit in tweevoud in te vullen en terug over te maken aan het Crisiscentrum.
 • Een bestelbon (voor type 2) in te vullen en over te maken aan Nextel.
 • De gebruikerstabel in te vullen en over te maken aan Nextel.

Mocht u meer vragen hebben over de aansluiting of werking van BE-Alert, dan kan u alle info vinden op de website van het Crisiscentrum. Op deze website staat ook de FAQ BE-Alert voor BIN.

18. Is de GDPR ook van toepassing in het beheer van een BIN?

Ja. Er worden in een BIN-werking ook gegevens van personen verwerkt. De BIN-coördinator vraagt de persoonsgegevens van de BIN-leden op en beheert deze via een lijst.

19. Wie is binnen een BIN verantwoordelijk voor het naleven van de GDPR/AVG?

De persoon die de ledenlijst van een BIN beheert is ook verantwoordelijk voor het naleven van de GDPR/AVG. Dat is in de meeste gevallen de BIN-coördinator.

20. Welke invloed heeft de GDPR/AVG op de taak van de BIN-coördinator?

De Belgische wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens was al streng. Er verandert dus niet heel veel. Dit zijn de zaken waar men als beheerder van een BIN ledenlijst moet voor zorgen:

 1. Persoonsgegevens mogen enkel verzameld en gebruikt worden voor doelstellingen die voorafgaandelijk duidelijk gecommuniceerd werden.
  De BIN-informeert elk BIN-lid waarom zijn gegevens worden verzameld.
 2. Persoonsgegevens moeten opgeslagen worden op een beschermde drager.
  De BIN-coördinator bewaart de ledenlijst op een locatie waar enkel hij de toegang tot heeft. Concreet houdt dat in dat de lijst niet op een facebookpagina of een andere toepassing binnen de social media komt te staan waar anderen toegang tot hebben. Een Excel lijst op een persoonlijke computer is in de meeste gevallen een voldoende beschermde omgeving.
 3. De persoon die zijn gegevens ter beschikking stelt, moet op eenvoudige vraag zijn/haar gegevens kunnen bekijken, laten wijzigen en laten verwijderen.
  De BIN-coördinator geeft zijn contactgegevens door aan elk BIN-lid en elk BIN-lid kan hem op elk moment contacteren om wijzigingen te laten doorvoeren aan zijn gegevens of zijn gegevens te laten verwijderen.
 4. De gegevens zijn niet overdraagbaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
  De BIN-coördinator gebruikt de persoonsgegevens van de BIN-leden enkel voor de BIN-communicatie, behalve wanneer een BIN-lid uitdrukkelijk de toestemming geeft dat zijn gegevens mogen gedeeld worden met derden.
0