De algemene werking van een BIN wordt dus geregeld door een ministeriële omzendbrief.

Reglement van interne orde

Wanneer leden van het BIN hun verantwoordelijkheden te buiten gaan of er onaanvaardbare handelingen zouden gebeuren, moet een vaste procedure gevolgd worden door de gemandateerde politiebeambte en de BIN-coördinator.  Het reglement van interne orde en het huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de ministeriële omzendbrief en het lokale charter van het BIN.

Bij problemen zijn er 3 mogelijke sancties: een schriftelijke berisping, een tijdelijke schorsing of een permanente schorsing.

Lokaal charter

Om een buurtinformatienetwerk goed te organiseren is ook een lokaal charter nodig waarin de nodige afspraken en taken van de partners op papier worden gezet. De charter wordt door alle partners samen opgesteld, waarbij de stuurgroep het initiatief kan nemen. De politie en lokale overheid kunnen het charter op punt stellen en zullen het samen met de coördinator ondertekenen ter bekrachtiging van de samenwerking. Het charter moet goed opgevolgd worden en wijzigingen moeten tijdig worden meegedeeld aan de betrokken partners en aan de FOD Binnenlandse Zaken.

Essentiële gegevens voor een charter zijn de contactgegevens van de BIN-partners, het communicatieplan en het budgetplan. Als de contactgegevens van BIN-partners of het communicatieplan wijzigen moet het charter ook aangepast worden.

Stuur ook een ondertekend exemplaar van het charter naar de FOD Binnenlandse Zaken: 
FOD Binnenlandse Zaken 
Algemene Directie Veiligheid en Preventie 
Waterloolaan 76 
1000 Brussel

De FOD Binnenlandse Zaken zal na ontvangst nagaan of het charter voldoet aan de wettelijke normen. De korpschef en de burgemeester worden hierover per brief op de hoogte gebracht.

0

Een BIN oprichten

Lees hier alles over het oprichten van een buurtinformatienetwerk.

0