Het is echter wél mogelijk dat een efficiënt communicatiemiddel (vb. SMS) een kleine financiële bijdrage vergt van de leden. Die bijdrage mag echter enkel dienen om de gemaakte onkosten te dekken en moet beperkt blijven. Iedereen moet aan een BIN kunnen deelnemen, ongeacht zijn/haar sociale of financiële situatie.

Tijdens de informatievergadering(en) is het belangrijk om ook dit aspect te belichten zodat alle BIN-leden een duidelijk beeld krijgen van de financiële en menselijke inspanningen die nodig zijn om een BIN goed te laten functioneren.

 

  • Onkosten in het kader van een BIN:
    • Binnen een BIN zijn er basiskosten en meerkosten. De basiskosten zijn de financiële inspanningen die nodig zijn voor een goede dagelijkse werking van het BIN. Afhankelijk van de draagkracht en de mogelijkheden kunnen aan de basiskosten extra activiteiten gekoppeld worden die een meerkost met zich meebrengen. Het kan dan gaan om een tijdschrift, een website, buurtactiviteiten of andere extra’s.
    • De nieuwe technologieën maken het mogelijk om de inspanningen te beperken en op een adequatere manier uit te voeren. Een SMS/mail-systeem dat via een elektronische interface functioneert, vormt hiervan een goed voorbeeld. Via dit systeem krijgen de BIN-leden binnen een zeer beperkte tijdsspanne een bericht en met een beperkte kostprijs. De kostprijs voor het doorsturen van de berichten wordt gedragen door de BIN-leden. De lokale overheid kan tussenkomen en het BIN financieel of logistiek ondersteunen.
  • De bepaling van het budget gebeurt in functie van de lokale behoeften. De situatie van een BIN kan echter veranderen, waardoor de budgetbepaling mee kan evolueren op basis van de veranderde noden. Een voorbeeld hiervan is de tijdelijke financiële ondersteuning van het BIN door de lokale overheid. In dit geval blijft het noodzakelijk dat het BIN een alternatieve financiering voorziet in het communicatieplan.
  • Een ondersteuning door de lokale overheid kan de toegankelijkheid tot de BIN’s voor iedere burger waarborgen.
  • Sponsoring is een heikel punt voor de werking van de BIN’s. De onafhankelijkheid en vrijwilligheid van het BIN moet onder alle omstandigheden gegarandeerd blijven. Om die reden kan eventuele sponsoring enkel op tijdelijke basis en na uitgebreid overleg plaatsvinden.

 

0