Begeleidingscomité

Het begeleidingscomité vormt het BIN-overlegorgaan op federaal niveau, wordt voorgezeten door de FOD Binnenlandse Zaken en bestaat uit vertegenwoordigers van de actoren die een rol spelen in het BIN-beleid.

Het doel van het begeleidingscomité bestaat erin het beleid inzake de buurtinformatienetwerken te bespreken en daar waar dat nodig is, bij te sturen. Het begeleidingscomité fungeert als klankbord voor het BIN-beleid en wordt gevraagd om feedback te geven op de voorstellen vanuit de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de V.Z.W. BIN Kenniscentrum.

De rol van het begeleidingscomité is adviserend en betreft alle onderwerpen die de BIN-werking en het functioneren van de BIN’s aangaan. Het staat de leden vanzelfsprekend vrij om aanbevelingen te doen en het beleid inzake de buurtinformatienetwerken op die manier verder te optimaliseren.

Het begeleidingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van :

  1. Drie vertegenwoordigers van de politiezones met een BIN;
  2. Drie representatieve BIN-coördinatoren;
  3. Twee vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties;
  4. Een vertegenwoordiger van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie (VCLP);
  5. Drie vertegenwoordigers van de Federale Politie;
  6. Twee vertegenwoordigers van de V.Z.W. BIN Kenniscentrum;
  7. Twee vertegenwoordigers van de provincies.  Dit gebeurt roterend en in onderling overleg. Zij krijgen allen de dagorde en de verslagen van de vergaderingen overgemaakt.
1
Begeleidingscomité