Een BIN oprichten

BIN

Een buurtinformatienetwerk moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen. Een BIN oprichten verloopt volgens een aantal vaste stappen, met een aantal vaste partners.

Wat is een BIN?

De buurtinformatienetwerken zijn partnerschappen tussen de politie, de burgers (buurtbewoners/handelaars) en de lokale overheden om de communicatie in de strijd tegen en de preventie van criminaliteit binnen een bepaalde wijk te verbeteren.

Procedure en wet

De algemene werking van een BIN wordt dus geregeld door een ministeriële omzendbrief.

Communicatie

Informatie-uitwisseling staat centraal in het buurtinformatienetwerk. Het gaat hier om berichtgeving van politie naar burgers en melding van burgers aan de politie.

BIN-getuigenissen: over de taalgrens heen

interview

Opvolgen en evalueren

Een goede opvolging en evaluatie is essentieel voor de goede werking van een BIN en de bijsturing als dit nodig is.

Financieel

Het is echter wél mogelijk dat een efficiënt communicatiemiddel een kleine financiële bijdrage vergt van de leden. Die bijdrage mag echter enkel dienen om de gemaakte onkosten te dekken en moet beperkt blijven.

BIN begeleidingscomité

Het begeleidingscomité vormt het BIN-overlegorgaan op federaal niveau, wordt voorgezeten door de FOD Binnenlandse Zaken en bestaat uit vertegenwoordigers van de actoren die een rol spelen in het BIN-beleid.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over buurtinformatienetwerken (BIN's).