Projectoproep

Van 14 tot 29 september 2019 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning. De slogan van de campagne is dit jaar: “Doe de deur dicht”. Dit jaar zetten we in op gesloten binnendeuren in de woning.

De hulpverleningszones dragen hun steentje bij om de burgers bewust te maken van het belang van rookmelders en een vluchtplan in geval van brand. Wij willen namelijk de burger wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid en hem aanzetten tot het nemen van de nodige initiatieven voor zijn eigen brandveiligheid.

De ‘14-daagse van de Veiligheid’ past in het beleid van FOD Binnenlandse Zaken om de hulpverleningszones te mobiliseren om burgers te sensibiliseren en te responsabiliseren. Daarbij reiken wij de hulpverleningszones campagnemateriaal aan om de boodschap tot bij de burger te brengen.

Om ervoor te zorgen dat men tijdig de woning kan verlaten wanneer er brand uitbreekt, is het van groot belang om zoveel mogelijk binnendeuren te sluiten.  Op die manier wordt rook zo lang mogelijk tegengehouden en blijft de vluchtweg naar buiten zo lang mogelijk rookvrij. Rook is immers dodelijk!

Daarnaast is het vanzelfsprekend noodzakelijk om voldoende rookmelders te voorzien (de deuren zijn immers gesloten) en vooraf na te denken over een vluchtplan en dat ook in te oefenen.

Uit onderzoek[1] blijkt:

  • 1 op 4 Belgen denkt nog steeds niet aan brandveiligheid en 4 op 10 voorzien hiervoor ook geen budget
  • het aantal rookmelders in België blijft gelijk, 7 op 10 Belgen hebben er minstens 1
  • 4 op 10 Belgen die wel rookmelders hebben, onderhouden deze niet
  • slechts 1 op 4 Belgen heeft een vluchtplan
  • bij bevraging over welke stappen zij ondernemen als de rookmelder ’s nachts afgaat, denkt slechts 3% van de Belgen om (binnen)deuren te sluiten.

Met deze wedstrijd wil de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hulpverleningszones belonen die inspanningen doen om burgers te sensibiliseren en daarbij creatieve en innovatieve projecten in de kijker te zetten.

Wij belonen ook de 3 zones met de beste campagnes met elk 500 gratis rookmelders.

De rookmelderwedstrijd heeft dit jaar hetzelfde thema ‘Doe de deur dicht’.

We verwachten van de hulpverleningszones de meest originele insteek om deze slogan in de praktijk te brengen.

Naast originaliteit zijn ook haalbaarheid, kost, zichtbaarheid, toegankelijkheid en doel elementen in de beoordeling van de preventieprojecten.

We doen dus een warme oproep aan elke projectverantwoordelijke met een innovatief preventieproject, dat aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, en waaraan men nationale bekendheid wil geven, om deel te nemen aan deze wedstrijd.


[1] Bron voor alle cijfers: Brandpreventiemonitor 2018, een tweejaarlijkse  online-enquête bij 2143 Belgen van ANPI en FOD Binnenlandse Zaken

1
Projectoproep

Thema

‘Doe de deur dicht’

Rook is veel dodelijker dan vuur. Rook die zich verspreidt doorheen een woning of appartement beperkt het zicht, desoriënteert de personen die er doorheen moeten en is ook giftig.

De kans bestaat dat de aanwezige personen zich niet tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Zoveel mogelijk binnendeuren moeten dus dicht vooraleer de rook zich verspreidt, dat wil zeggen ’s avonds vóór het slapengaan. Daarnaast sluit je zoveel mogelijk deuren achter je als het toch brandt.

Een bijkomend aandachtspunt is dat het geluid van een rookmelder minder goed te horen is achter een gesloten deur. Een goede reden om ook hier opnieuw aan te dringen op het plaatsen van voldoende rookmelders.

En uiteraard hoort een goed voorbereid en ingeoefend vluchtplan bij het geheel van maatregelen die een veilige evacuatie moeten toelaten.

We aanvaarden dus elk brandpreventieproject met het doel de burger bewust te maken van het belang van het sluiten van binnendeuren in woongelegenheden:

  • Het sluiten van binnendeuren bij het slapengaan
  • Het sluiten van binnendeuren tijdens de evacuatie bij rookontwikkeling of brand
  • Het plaatsen van voldoende rookmelders, in combinatie met het sluiten van binnendeuren
  • Het voorbereiden en inoefenen van een vluchtplan, in combinatie met het sluiten van binnendeuren.
1
Thema

Deelnemen

Deelnemen kan:

De uiterste datum van indiening is zaterdag 31 augustus 2019.

1
Deelnemen

Prijs

Uit de ingezonden projecten worden drie laureaten geselecteerd die het best beoordeeld worden op basis van de criteria (effectiviteit, gericht naar het doel, samenwerking met partners, creatieve invulling).

Naast erkenning en het feit dat het project hierdoor in de kijker wordt gezet, is er ook een prijs voorzien.

De laureaten krijgen elk 500 rookmelders met lithiumbatterij met 10-jarige levensduur.

1
Prijs

Contact

Randy Maenhout (tel.: 02 557 35 79e-mail)

1
Contact
Welk type advies wenst u te krijgen van onze adviseur?

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal of brand. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.