Voorstelling

ARIEC

Bestuurlijke aanpak houdt in dat steden en gemeenten in het kader van hun eigen werking en bevoegdheden trachten te voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd. Door vergunningen in te voeren, screenings in te bouwen en alert te reageren op signalen dat er iets niet pluis is, kunnen ze voorkomen dat een vermenging ontstaat tussen legale en illegale circuits. Het preventieve beleid van de gemeente is er tevens op gericht economische machtsposities, die werden opgebouwd met crimineel kapitaal, te doorbreken. Zo verhogen ze meteen ook de algemene veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners.

Het ARIEC Limburg heeft als opdracht om deze lokale besturen te sensibiliseren omtrent de bestuurlijke aanpak, hen te ondersteunen met methodieken en juridische expertise, best practices te verspreiden, bovenlokale fenomenen op te volgen en een uniforme aanpak voor de hele provincie te promoten. Concreet wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het opzetten van gemeentelijke overleg- en coördinatiestructuren, het uitvoeren van controleacties op het terrein (“flexacties”), het opzetten van een gemeentelijke databank, het ter beschikking stellen van modelreglementen en –protocollen, het uitwerken en verspreiden van draaiboeken, het organiseren van informatiesessies, enz.

Meer info over ARIEC Limburg

1
Voorstelling

Samenstelling

Het ARIEC Limburg telt sinds 2021 vier voltijdse personeelsleden:

Matthias Vandenberk, jurist, is onder meer verantwoordelijk voor de protocollen en modelreglementen, bestuurlijke verslagen en adviezen aan burgemeesters en korpschefs.

Hanne Jorssen en Gert Martens zijn de informatiebeheerder en staan in voor de beeldvorming rond de bovenlokale fenomenen.

Annemie De Boye is criminoloog-coördinator en neemt de opdrachten inzake netwerking, coördinatie, sensibilisering en uitrol van de bestuurlijke aanpak voor haar rekening.

1
Samenstelling

Contactgegevens

Annemie De Boye

1
Contactgegevens