Voorstelling

Logo ariec Antwerpen

Het ARrondissimenteel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC) Antwerpen is een (proef)project inzake bestuurlijke handhaving om lokale besturen en – politiezones van de provincie Antwerpen te ondersteunen bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het ARIEC is gesitueerd binnen de CSD Antwerpen van de Federale politie en bestaat uit drie personen (criminoloog, juriste en informatiebeheerder). Het ARIEC werkt vanuit een filosofie van een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het tracht gemeenten en lokale politiezones maximaal te ondersteunen bij deze aanpak en wenst hierbij te fungeren als expertise -en informatiecentrum. Georganiseerde criminaliteit is immers verankerd op het lokale niveau en vereist een integrale en geïntegreerde benadering met diverse partners.

Bij (boven)lokale problemen zorgt het ARIEC voor coördinatie, ondersteuning en expertise. Deze steun kan steeds ingeroepen worden na overeenstemming en goedkeuring op de Zonale Veiligheidsraad. De ondersteuning houdt onder andere in dat de relevante partners worden betrokken en bestuurlijke handhaving een belangrijk aspect blijft naast de strafrechtelijke, fiscale en arbeidsrechtelijke benadering. Een bestuurlijke aanpak kenmerkt zich vooral door criminele processen te verstoren, door middel van het opwerpen van barrières tegenover faciliterende factoren die georganiseerde criminaliteit mogelijk maken.

Als informatie- en expertisecentrum wordt alle informatie gecentraliseerd en ter beschikking gesteld aan lokale besturen en politiezones. Daarnaast wenst het ARIEC bij het screenen van vergunnings- en subsidieaanvragers informatie ter beschikking te stellen aan het lokale niveau. Het lokale bestuur beschikt immers niet steeds over alle relevante informatie, en kan bijkomende informatie opvragen aan het ARIEC indien gewenst. Het ARIEC heeft immers een structuur opgezet om alle relevante partners via sjablonen te bevragen indien zij over bijkomende gegevens beschikken zodat het lokale bestuur een weloverwogen beslissing kan nemen.

Verder wenst het ARIEC Antwerpen aan te sturen op nieuwe wettelijke initiatieven, pleit het voor het opzetten van structurele informatie-uitwisselingsmogelijkheden en heeft het de taak om de awareness van georganiseerde misdaad op het lokale niveau te vergroten. Bedoeling is dat het ARIEC Antwerpen als (proef)project haar werking, methodes en goede praktijken ontwikkelt zodat deze centra na de proefperiode landelijk uitgewerkt kunnen worden. De maatschappelijke verantwoording is tot slot onmiskenbaar, gezien de mogelijke (en reeds bestaande) vermenging van onder- en bovenwereld. 

Raadpleeg de brochure van ARIEC Antwerpen

1
Voorstelling

Samenstelling

Het team ARIEC Antwerpen bestaat uit twee personen:

  • Nathalie MORTELMANS (Coördinator - Juriste)
  • Abdelaziz CHOUAL (Informatiebeheerder)
1
Samenstelling

Contactgegevens

ARrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC) Antwerpen

Coördinatie- en Steundirectie (CSD)

Federale Politie Antwerpen

Noordersingel 25-27

2140 BORGERHOUT

Tel. Algemeen:               03/217.83.89

Tel. Juridische dienst:   03/217.83.64

E-mail ARIEC: [email protected]

1
Contactgegevens