Definitie

Onder "bestuurlijke aanpak" begrijpen we het geheel van preventieve en repressieve bestuurlijke maatregelen dat kan verhinderen dat de (georganiseerde) criminaliteit zich, verdoken onder legale activiteiten, in onze maatschappij kan vestigen of, met respect voor de basisbeginselen van een goede rechtspleging, ontdekte (georganiseerde) criminaliteit een halt kan toeroepen of kan sanctioneren.

Enkele voorbeelden van bestuurlijke aanpak:

  • gemeentelijke administratieve sancties;
  • het intrekken of weigeren van vergunningen;
  • het sluiten van etablissementen;
  • moraliteitsonderzoek.
1
Definitie

Bestuurlijke aanpak in de strijd tegen criminaliteit

Criminaliteit zijn fenomenen die, onder veel verschillende vormen, in alle geledingen van de maatschappij voorkomen.

Om hun activiteiten te ontplooien of af te schermen maken criminelen in veel gevallen gebruik van de legale voorzieningen en diensten die de gemeenten aanbieden.

Zo worden illegale winsten uit de handel in drugs witgewassen via horecazaken of nachtwinkels of worden (al dan niet leegstaande) gebouwen gebruikt voor de opslag van gestolen goederen of het produceren van drugs.

Om te voorkomen dat personen of organisaties met illegale bedoelingen zich in het sociaal of economische weefsel gaan innestelen en voet aan de grond krijgen in de gemeente, kunnen lokale overheden gebruik maken van hun verordende en sanctionerende bevoegdheden die zij op bestuurlijk vlak ter beschikking hebben. In veel gevallen is dit mogelijk nog voordat deze personen of organisaties hun illegale activiteiten volledig kunnen ontplooien. Aan de hand van een gerichte en doeltreffende toepassing van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium hebben de lokale overheden de sleutel in handen om deze praktijken te voorkomen.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • Het sluiten van panden waarvan met weet dat ze voor criminele activiteiten worden aangewend/uitgebaat;
  • Het intrekken van een door een gemeenten verleende vergunning voor het exploiteren van een onderneming die een dekmantel is voor het witwassen van misdaadgeld;
  • Het opleggen van een administratieve geldboete;
  • Het uitvoeren van preventieve controles, …
     

Naast een degelijke informatiehuishouding van het (regelgevend) instrumentarium, vergt een gericht bestuurlijk optreden, afhankelijk van het criminaliteitsfenomeen dat men wil bestrijden, een hechte samenwerking en informatie-uitwisseling met alle actoren die bij de identificatie en de bestrijding van het fenomeen een rol kunnen spelen, dit in wederzijds respect van eenieders bevoegdheden, rechten en plichten.

Consulteer de leidraad van Prof. Dr. De Ruyver

1
Bestuurlijke aanpak in de strijd tegen criminaliteit