De Algemene Directie Veiligheid en Preventie biedt, als kennis- en expertisecentrum, en vanuit de knowhow waarover het beschikt, de lokale besturen een ondersteunende omkadering bij het operationaliseren, de uitbouw en/of het versterken van een bestuurlijk handhavingsbeleid, en wel met de volgende concrete betrachtingen:

  • het creëren en het vergroten van de bewustwording met betrekking tot het belang van een bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast bij de lokale overheden en bij de strategische partners; 
  • de opvolging van de implementatie van bestuurlijke aanpak op lokaal niveau;
  • het samenbrengen van de informatie en expertise inzake bestuurlijke aanpak, onder meer deze van verschillende proefprojecten;
  • het bevorderen van de contacten tussen, en het samenbrengen van de diverse (potentiële) actoren binnen het netwerk bestuurlijke aanpak. Sinds 2017 organiseert de Algemene Directie Veiligheid en Preventie jaarlijkse bijeenkomsten van de Nederlandstalige en Franstalige denktank bestaande uit academici en experten inzake Bestuurlijke Aanpak afkomstig uit verschillende (beleids)domeinen;
  • het verzamelen/ontwikkelen van een instrumentarium dat een overzicht biedt van de in te zetten maatregelen bij diverse vormen van criminaliteit en overlast, en dit zowel op praktisch en regelgevend vlak;
  • het voeren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek inzake bestuurlijke aanpak;
  • het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid bij de vormgeving van een federaal beleid en het opstellen en het tenuitvoerleggen van normen en richtlijnen inzake bestuurlijke Aanpak;
  • de deelname aan (inter)nationale werkgroepen en colloquia.

 

0