“Voor criminelen zijn grenzen boterzacht, voor overheden vormen ze een enorme barrière”

Landsgrenzen vormen geen belemmering voor criminelen. Sterker nog, criminelen maken bewust gebruik van landsgrenzen om hun activiteiten verborgen te houden voor overheden en opsporingsinstanties. Bij de aanpak van ondermijning van georganiseerde criminaliteit blijken landsgrenzen een grote barrière te vormen. Zo kent elk land zijn eigen wet- en regelgeving, talen en zijn er verschillen in de (bestuurlijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er grote verschillen in de mate van bewustzijn omtrent ondermijning en specifieker de rol van het bestuur in de aanpak hiervan.

approche administrative

0

Doel van EURIEC

Het Euro-regionaal Informatie en Expertise Centrum (EUIREC) werd ontwikkeld in de Euregio Maas-Rijn met subsidies van het Europeese Interne Veiligheidsfonds. De partners hierin zijn België, Nordrhein-Westfalen en Nederland. Het Arrondissementaal Informatie en Expertise Centrum Limburg maakt deel uit van de stuurgroep beleid en ontwikkeling en eveneens hebben de Universiteit Maastricht, de KU Leuven en de Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Köln een adviserende rol.

Het doel van EURIEC is tweeledig:

  • Bewustmaking van bestuurlijke overheden in België, Nordhein-Westfalen en Nederland van de nood aan internationale samenwerking en de uitwisseling van informatie voor de bestuurlijke handhaving van georganiseerde misdaad
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden van grensoverschrijdende uitwisseling van informatie tussen bestuurlijke overheden door experts, op het vlak van verschillende gebieden, samen te brengen om praktijk en casusgericht naar oplossingen te zoeken om deze informatiedeling te organiseren.
1
Doel van EURIEC

Wat zijn de verwezenlijkingen van EURIEC?

In de schoot van het EURIEC werden bijvoorbeeld de volgende zaken al verwezenlijkt:

  • Handleiding met het vakjargon rond bestuurlijke handhaving van de drie landen;
  • Folders met hoe open bronnen (bvb. Kadaster, KvK) geraadpleegd kunnen worden in de drie landen zodat lokale overheden weloverwogen beslissingen kunnen maken binnen hun vergunningenbeleid
  • Eindrapporten waarin oplossingen voor concrete cases worden voorgesteld;
  • Nota’s rond organisatie van politie-info, fiscale info, justitiële info en bestuurlijke vorderingen (lees: GAS-boetes) binnen de drie landen;
  • Expertenplatformen.
1
Wat zijn de verwezenlijkingen van EURIEC?

Meer weten?

1
Meer weten?