CONFINE project: controleactie op massagesalons

Op 10 november werd in Kinrooi en Maaseik een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op twee Thaïse massagesalons. De controle ging uit van de betrokken gemeentebesturen, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, meer bepaald in het Europese mensenhandel-project CONFINE. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket Limburg. Gelijktijdig voerden de inspectiediensten ook een controle uit op een derde uitbating van dezelfde keten in Overpelt.

De gemeente Kinrooi en de stad Maaseik voerden afgelopen zaterdag een controle uit op twee Thaïse massagesalons en de daaraan verbonden woongelegenheden.

“De sector van de Thaïse massegesalons is gevoelig voor situaties van uitbuiting en zelfs mensenhandel”, legt burgemeester Jan Creemers van Maaseik uit. “Als stad willen we hierop preventief controleren, en zo voorkomen dat malafide ondernemingen en netwerken in onze stad vaste voet aan de grond krijgen”.

Burgemeester Jo Brouns van Kinrooi vult aan : “Het is verder onze taak erop toe te zien dat de normen en voorschriften inzake hygiëne, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd. We vinden het ook erg belangrijk dat de uitbatingen in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving.”

Voor de drie vestigingen werden vaststellingen gedaan inzake het ontbreken van werkroosters en arbeidscontracten, zwartwerk, inbreuken op de BTW-wetgeving, overtredingen op de wet camerabewaking, en inbreuken op de Vlaamse Wooncode. Er werden ook heel wat gebreken vastgesteld op het vlak van brandveiligheid.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Hoewel de flexacties stilaan ingeburgerd raken in Limburg, was deze actie omvangrijker dan gewoonlijk :  in totaal namen een 40-tal inspecteurs en controleurs aan de actie deel. Voor het eerst vond de controle ook in meerdere politiezones tegelijkertijd plaats. De federale politie leverde daarom ondersteuning op het vlak van coördinatie en communicatie.

Burgemeester Fransen van Overpelt is voorstander van een gemeente-overschrijdende aanpak : “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen nu op provinciaal niveau kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijk om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een bovenlokale en gecoördineerde strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (burgemeester, ruimtelijke ordening en wonen, milieu, lokale economie), ook uit controleurs van de brandweer, de Vlaamse wooninspectie, het departement werk en sociale economie Vlaanderen, toezicht sociale wetten, de RSZ-inspectie, de economische inspectie en de BTW-controle. Ploegen van de lokale politiezones Carma, Maasland en Hano  begeleidden de inspectieteams. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg.

0

Meer info

Flexactie

Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. Het initiatief is steeds in handen van de gemeente.

Bestuurlijke aanpak

De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.

ARIEC Limburg

Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg heeft als opdracht de gemeentebesturen te ondersteunen met expertise en methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein. Samen met de ARIEC’s in Antwerpen en Namen werd het door de Minister van Binnenlandse Zaken opgericht als “proeftuinproject”.

CONFINE

Confine (“Towards operational cooperation on local administrative financial investigations in the fight against human trafficking”) is een tweejarig Europees project rond de bestuurlijke aanpak van mensenhandel. Trekkers in dit project zijn de steden Genk en Antwerpen, het RIEC Brabant-Zeeland (NL) en de universiteit van Leuven. Eind 2018 leveren zij een handboek en een wetenschappelijk rapport op over de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.

1
Meer info