Covid-19 - Coronavirus

DGSP

In het kader van het Coronavirus zijn de kantoren van de AD Veiligheid & Preventie, gevestigd te Waterloolaan 76 - 1000 BXL, enkel en alleen toegankelijk via afspraak. De continuïteit van onze dienstverlening is echter gewaarborgd.

3 kolommen
Lees meer

conseil

In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de Algemene Directie van de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Verenigingen van Steden en Gemeenten bekeken hoe de politieraad kan plaatsvinden. 

3 kolommen
Lees meer

vol par ruse

België wordt al enkele weken erg hard getroffen door het coronavirus (Covid-19). In deze, voor veel burgers, moeilijke periode kunnen personen met slechte bedoelingen profiteren van de kwetsbaarheid van ouderen om hun huis binnen te gaan en hun bezittingen te stelen. Dat wordt diefstal met list genoemd.

3 kolommen
Lees meer

médiation

Teneinde andere gemeenten te inspireren, heeft de Algmene Directie Veiligheid & Preventie  een aantal van deze initiatieven opgelijst.

3 kolommen
Lees meer

coronavirus

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel) die gisteren en vanochtend zijn geformuleerd.

3 kolommen
Lees meer

violences

De maatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, die gezinnen verplichten om permanent in dezelfde woning te verblijven, houden risico’s in op een toename van huiselijk en intrafamiliaal geweld.

3 kolommen
Lees meer

Burgerparticipatie

Er bestaan verschillende vormen van participatie en legio manieren om ze te ordenen. Naar analogie met de praktijkgids opteren we voor een opdeling in drie gelijkwaardige categorieën die simultaan mogelijk zijn:

3 kolommen
Lees meer

Burgerparticipatie in relatie tot veiligheid is zeker niet nieuw. In 2008 werd er in opdracht van Binnenlandse Zaken onderzoek gevoerd naar het ‘betrekken van burgers in lokaal veiligheidsbeleid’ (Gelder e.a., 2009).

3 kolommen
Lees meer

Stedelijk geweld

In 2021 hebben we in België te maken gekregen met verschillende stadsrellen die plaatsvonden in de nasleep van enkele betogingen.

Lees meer

Op deze pagina vindt u het programma van het webinar van 5 juli 2021 en de aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen.

 

 

 

 

Lees meer

U vindt hier de presentaties van de sprekers van het webinar over stedelijk geweld van 5 juli 2021.

Lees meer

Op deze pagina vindt u het programma van het webinar van 5 juli 2021 en de aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen.

Lees meer

#WederzijdsRespect

Via dit formulier kan u exemplaren bestellen van de brochure "Ken je de veiligheidsberoepen?".

3 kolommen
Lees meer

Oog-in-oog

De manier waarop je met elkaar communiceert zet de toon voor de rest van het gesprek. 

3 kolommen
Lees meer

Praktijken

Op deze pagina kunnen meerdere projecten worden teruggevonden die als doel hebben om burgers, veiligheidsberoepen en zorgverstrekkers dichter bij elkaar te brengen. 

 

3 kolommen
Lees meer

metierbanner

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Uit gesprekken met het middenveld hebben we echter gemerkt dat de burger niet bekend is met de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden kan leiden.

3 kolommen
Lees meer

Via dit formulier kan u exemplaren bestellen van de affiche #WederzijdsRespect

3 kolommen
Lees meer

Staten-Generaal van de Politie

SEGPOL

Het huidig politiemodel komt na 20 jaar steeds meer onder druk te staan. De politiewerking wordt uitgedaagd door nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De Minister van Binnenlandse Zaken neemt daarom samen met een aantal sleutelpartners het initiatief om een Staten-Generaal van de politie te organiseren.

1 kolom
Lees meer

Rij SEGPol

Deze pagina bevat de documentatie en de opname van het startevent van de Staten-Generaal van de Politie. 

1 kolom
Lees meer

SEGPOL

Deze pagina zal aangevuld worden met documentatie die relevant is voor het verdere verloop van de Staten-Generaal van de Politie.

1 kolom
Lees meer

Aanwezigen Segpol

Tijdens het tussentijds event van de Staten-Generaal van de Politie (kortweg SEGPOL) op 10 mei 2022 in Kortrijk Xpo werden de eerste tussentijdse aanbevelingen voor een moderne en dynamische politiewerking overhandigd aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. SEGPOL is een bottom-up traject dat in mei vorig jaar in het leven werd geroepen door de minister, om de politie klaar te maken voor de uitdagingen van morgen.

 

1 kolom
Lees meer

SEGPOL

Deze pagina zal aangevuld worden met de volgende evenementen in het kader van de Staten-Generaal van de Politie.

1 kolom
Lees meer

Gemeentelijke administratieve sancties

De materie van de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS) wordt geregeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

1 kolom
Lees meer

Verschillende categorieën personen zijn gemachtigd om op te treden als vaststeller (artikel 21 GAS-wet).

1 kolom
Lees meer

Binnen de twee maanden na de vaststelling van de inbreuk moet de originele vaststelling van de inbreuk overgezonden worden (artikel 22 GAS-wet).

1 kolom
Lees meer

De minister van Binnenlandse Zaken moet op geregelde tijdstippen verslag uitbrengen aan het Parlement  over de toepassing van de GAS-wet (artikel 52 GAS-wet). 

1 kolom
Lees meer

Camera

camera

Waar moet je rekening mee houden bij de installatie van bewakingscamera's? Welke regels zijn van toepassing?

1 kolom
Lees meer

register

De wet voorziet dat de verantwoordelijke voor de verwerking voor de bewakingscamera's een register bijhoudt van de beeldverwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

1 kolom
Lees meer

pictogram

Ongeacht het type plaats dat men bewaakt of het type bewakingscamera dat men gebruikt, de camerawet legt de verantwoordelijke voor de verwerking de verplichting op om een «pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt» aan te brengen.

1 kolom
Lees meer

Burenbemiddeling

img

Hoe verloopt een bemiddeling? Wil u graag als publieke instantie een bemiddelingsdienst oprichten? Deze stappenplannen helpen u op weg.

1 kolom
Lees meer

bemiddeling

Een constructieve benadering van burenconflicten via bemiddeling.

1 kolom
Lees meer

Buurtinformatienetwerk

BIN

Een buurtinformatienetwerk moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen. Een BIN oprichten verloopt volgens een aantal vaste stappen, met een aantal vaste partners.

1 kolom
Lees meer

De buurtinformatienetwerken zijn partnerschappen tussen de politie, de burgers (buurtbewoners/handelaars) en de lokale overheden om de communicatie in de strijd tegen en de preventie van criminaliteit binnen een bepaalde wijk te verbeteren.

1 kolom
Lees meer

De algemene werking van een BIN wordt dus geregeld door een ministeriële omzendbrief.

1 kolom
Lees meer

Informatie-uitwisseling staat centraal in het buurtinformatienetwerk. Het gaat hier om berichtgeving van politie naar burgers en melding van burgers aan de politie.

1 kolom
Lees meer

Een goede opvolging en evaluatie is essentieel voor de goede werking van een BIN en de bijsturing als dit nodig is.

1 kolom
Lees meer

Het is echter wél mogelijk dat een efficiënt communicatiemiddel een kleine financiële bijdrage vergt van de leden. Die bijdrage mag echter enkel dienen om de gemaakte onkosten te dekken en moet beperkt blijven.

1 kolom
Lees meer

Het begeleidingscomité vormt het BIN-overlegorgaan op federaal niveau, wordt voorgezeten door de FOD Binnenlandse Zaken en bestaat uit vertegenwoordigers van de actoren die een rol spelen in het BIN-beleid.

1 kolom
Lees meer

Veelgestelde vragen over buurtinformatienetwerken (BIN's).

1 kolom
Lees meer

Diefstal

 

1joursansdevient

besafehome

1DagNiet wordt uitgebreid en maakt plaats voor de sensibiliseringscampagne [email protected] voor de strijd tegen elke vorm van diefstal: inbraak, diefstal met list, fietsdiefstal, gauwdiefstal, diefstal in auto's, diefstal van gegevens op smartphones, cybercriminaliteit.

1 kolom
Lees meer

U kan hier alle visuals van de campagne terugvinden.

  1joursansdevient

  1 kolom
  Lees meer

  Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende acties die zijn uitgevoerd tijdens de [email protected] awareness week over inbraakpreventie en de rol van de diefstalpreventieadviseur.

  conseiler prévention vol

  1 kolom
  Lees meer

  1dagniet

   

  Nationale week tegen woninginbraken!

  1 kolom
  Lees meer

  image

  In 2020 werden er 34 299 inbraken geregistreerd in België, zijnde bijna 94 inbraken per dag (bron: statistieken federale politie). Juwelen, geld en multimedia worden het vaakst gestolen.

  1 kolom
  Lees meer

  diefstal met list

  Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen zijn intrede gedaan. Dit fenomeen wordt "diefstal met list" genoemd. 

  Het betreft een woningdiefstal, meestal bij senioren, door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent, een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij of - in een meer recente context - een valse verpleegkundige die doet alsof hij/zij PCR-tests uitvoert in naam van de gemeente.

  1 kolom
  Lees meer

  chantier

  Uit misdaadstatistieken van de politie blijkt dat de geregistreerde feiten, met betrekking tot het aantal diefstallen op bouwwerven, sinds 2017 zijn toegenomen. Met bijna 3.000 diefstallen in 2018 komt dit neer op gemiddeld 8 diefstallen per dag. Deze diefstallen hebben zowel betrekking op bouwmaterialen en klein gereedschap als op de diefstal van zwaar materieel.

  1 kolom
  Lees meer

  festival

  Als u naar een festival gaat let dan goed op uw spullen. Op festivals worden steeds vaker gauwdiefstallen gepleegd.

  1 kolom
  Lees meer

  gauwdiefstal

  Zakkenrollers bedenken allerlei scenario's. Daarvoor werken ze in team: de ene leidt je af, terwijl de andere je besteelt en nog een andere er met de buit vandoor gaat.

  1 kolom
  Lees meer

  Kadernota Integrale Veiligheid

  De Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) vormt een strategisch beleids- en referentiekader voor alle actoren die omwille van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden of vanuit hun maatschappelijke doelstellingen een bijdrage kunnen leveren om tot een effectieve veiligheidsaanpak te komen.

  3 kolommen
  Lees meer

  De nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) werd goedgekeurd!

   

  3 kolommen
  Lees meer

  Gendergerelateerd geweld

  In het kader van de bestrijding van de COVID-pandemie heeft de vorige regering een task force "kwetsbare groepen" (ouderen, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, enz.) opgericht. Deze beschikt over met een specifiek budget om maatregelen te kunnen nemen ten behoeve van de meest kwetsbare groepen in de context van de pandemie.

   

  1 kolom
  Lees meer

  Partnergeweld ontstaat wanneer de banden binnen het koppel uit evenwicht zijn gebracht. In deze situaties wil één van de partners de andere domineren of controleren en de relatie wordt ongelijk.

  1 kolom
  Lees meer

  Er bestaan verscheidene vormen van seksueel geweld. Wat is seksueel geweld? In welke zorgcentra kunnen slachtoffers terecht? Welke acties bestaan er tegen seksueel geweld?

  1 kolom
  Lees meer

  Geweld tegen holebi’s en transgenders valt onder de noemer van de haatmisdrijven. De insteek van deze misdrijven is discriminatie en ze worden louter gepleegd om redenen van haat, misprijzen of vijandigheid

  1 kolom
  Lees meer

  Eergerelateerd geweld is een opeenvolging (continuüm) van geweldsvormen.

  1 kolom
  Lees meer

  Volgens de vzw Respect Seniors moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het geweld tegen ouderen en de mishandeling van ouderen in die zin dat het laatste plaatsvindt in een vertrouwensrelatie

  1 kolom
  Lees meer

  Oudermishandeling kan gedefinieerd worden als regelmatige acties die kinderen of jongeren tegen één of beide ouders of stiefouders uitvoeren.

  1 kolom
  Lees meer

  Het Risicotaxatie-Instrument Partnergeweld (RTI-PG) biedt structuur aan de grote verschillen in risicotaxaties tussen politie, justitie en hulpverlening, die in contact komen met partnergeweld.

  1 kolom
  Lees meer

  Uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2018 blijkt dat vrouwen zich in de openbare ruimte opvallend veel minder veilig voelen dan mannen.

  1 kolom
  Lees meer

  Zonaal veiligheidsplan

  PZS

  Raadpleeg de nieuwe omzendbrief betreffende de zonale veiligheidsplannen 2020-2025

  1 kolom
  Lees meer

  Radicalisme

  Sinds mei 2016 zet de FOD Binnenlandse Zaken, met ondersteuning van de Europese Commissie, zijn mobiel team in het hele land in om de gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van hun beleid ter voorkoming van gewelddadige radicalisering.

  1 kolom
  Lees meer

  Naar aanleiding van het einde van het project “Radix Team” die eind 2021 afloopt, organiseren wij een slotconferentie op 17 december 2021 van 9 uur tot 16.30 uur via videoconferentie.

  1 kolom
  Lees meer

  Het Actieplan Radicalisme bestrijdt het radicalisme en het extremisme in onze maatschappij. Dit wordt via een geïntegreerde samenwerking tussen verschillende openbare diensten gedaan. Het actieplan beoogt een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak en heeft dus op meerdere niveaus betrekking.

  1 kolom
  Lees meer

  Het Forum LIVC-R van de FOD Binnenlandse Zaken is een informatief platform voor de uitwisseling van informatie over de Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake Radicalisme, Extremisme en Terrorisme.

  1 kolom
  Lees meer

  De omzendbrief van 22 mei 2018 spoort steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) op te richten.

  1 kolom
  Lees meer

  Tussen 2016 en 2019 heeft de FOD Binnenlandse Zaken, met de steun van de Europese Commissie, een "Mobile Team" in het hele land ingezet om de gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van hun beleid ter voorkoming van gewelddadige radicalisering.

  1 kolom
  Lees meer

  BOUNCE is een training voor jongeren die tot doel heeft hun sociale vaardigheden, zelfbewustzijn en weerbaarheid te versterken. 

  1 kolom
  Lees meer

  Families zijn een belangrijke beschermende factor in de aanpak van radicalisering. Vaak zijn familieleden de eersten die signalen van geradicaliseerde jongeren opvangen.

  1 kolom
  Lees meer

  In oktober 2018 heeft het Mobile Team een gids inzake lokale tools en initiatieven inzake preventie van radicaliseringsprocessen die tot geweld kunnen leiden gepubliceerd. 

  1 kolom
  Lees meer

  Preventieprojecten

  prévention

  Welkom op ons forum voor het delen en uitwisselen van initiatieven in het kader van criminaliteitspreventie voor de lokale besturen die inspiratie willen halen uit concrete projecten om vooruitgang te boeken in hun eigen preventiebeleid of om hun succesvolle praktijken te verspreiden. 

  3 kolommen
  Lees meer

  projet

  Wanneer u denkt dat u originele praktijken inzake criminaliteitspreventie heeft ontwikkeld, kan uw ervaring erg nuttig zijn voor de andere lokale besturen die een gelijkaardige context delen.  

  3 kolommen
  Lees meer