Covid-19 - Coronavirus

DGSP

In het kader van het Coronavirus zijn de kantoren van de AD Veiligheid & Preventie, gevestigd te Waterloolaan 76 - 1000 BXL, enkel en alleen toegankelijk via afspraak. De continuïteit van onze dienstverlening is echter gewaarborgd.

3 kolommen
Lees meer

Stel je voor. Een perfect veilige, geborgen samenleving waarin van criminaliteit of gevaar geen sprake is.

3 kolommen
Lees meer

conseil

En cette période de crise sanitaire, la Direction générale Sécurité & Prévention du SPF Intérieur a examiné, en collaboration avec les Unions des Villes et des Communes, la manière dont le conseil de police pouvait avoir lieu

3 kolommen
Lees meer

vol par ruse

België wordt al enkele weken erg hard getroffen door het coronavirus (Covid-19). In deze, voor veel burgers, moeilijke periode kunnen personen met slechte bedoelingen profiteren van de kwetsbaarheid van ouderen om hun huis binnen te gaan en hun bezittingen te stelen. Dat wordt diefstal met list genoemd.

3 kolommen
Lees meer

innovatiewedstrijd

Wat als we het denken niet langer aan anderen overlaten? Wat als we al onze innovatieve ideeën over veiligheid bundelen en ze werkelijkheid maken?

3 kolommen
Lees meer

médiation

Teneinde andere gemeenten te inspireren, heeft de Algmene Directie Veiligheid & Preventie  een aantal van deze initiatieven opgelijst.

3 kolommen
Lees meer

coronavirus

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel) die gisteren en vanochtend zijn geformuleerd.

3 kolommen
Lees meer

violences

De isolatiemaatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, die gezinnen verplichten om permanent in dezelfde woning te verblijven, houden risico’s in op een toename van huiselijk en intrafamiliaal geweld.

3 kolommen
Lees meer

Zonaal veiligheidsplan

PZS

Raadpleeg de nieuwe omzendbrief betreffende de zonale veiligheidsplannen 2020-2025

1 kolom
Lees meer

Camera

camera

Waar moet je rekening mee houden bij de installatie van bewakingscamera's? Welke regels zijn van toepassing?

1 kolom
Lees meer

register

De wet voorziet dat de verantwoordelijke voor de verwerking voor de bewakingscamera's een register bijhoudt van de beeldverwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

1 kolom
Lees meer

pictogram

Ongeacht het type plaats dat men bewaakt of het type bewakingscamera dat men gebruikt, de camerawet legt de verantwoordelijke voor de verwerking de verplichting op om een «pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt» aan te brengen.

1 kolom
Lees meer

Veiligheidsmonitor

Lees meer over de Veiligheidsmontor en hoe deze bevolkingsbevraging bijdraagt tot de uitwerking van het veiligheidsbeleid.

1 kolom
Lees meer

Begin 2018 ging een nieuwe Veiligheidsmonitor van start. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de beleidsplannen.
Wat er leeft bij de bevolking is namelijk een onmisbaar onderdeel om onderbouwde beleidsplannen te kunnen uitwerken.

1 kolom
Lees meer

Burenbemiddeling

img

Hoe verloopt een bemiddeling? Wil u graag als publieke instantie een bemiddelingsdienst oprichten? Deze stappenplannen helpen u op weg.

1 kolom
Lees meer

img

De Internationale Week van de Bemiddeling vindt dit jaar plaats tussen 12 en 16 oktober. Tijdens deze week, worden de lokale bemiddelingsdiensten in de kijker gezet aan de hand van verschillende acties.

1 kolom
Lees meer

bemiddeling

Een constructieve benadering van burenconflicten via bemiddeling.

1 kolom
Lees meer

Buurtinformatienetwerk

BIN

Een buurtinformatienetwerk moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen. Een BIN oprichten verloopt volgens een aantal vaste stappen, met een aantal vaste partners.

1 kolom
Lees meer

De algemene werking van een BIN wordt dus geregeld door een ministeriële omzendbrief.

1 kolom
Lees meer

Informatie-uitwisseling staat centraal in het buurtinformatienetwerk. Het gaat hier om berichtgeving van politie naar burgers en melding van burgers aan de politie.

1 kolom
Lees meer

Een goede opvolging en evaluatie is essentieel voor de goede werking van een BIN en de bijsturing als dit nodig is.

1 kolom
Lees meer

Het is echter wél mogelijk dat een efficiënt communicatiemiddel een kleine financiële bijdrage vergt van de leden. Die bijdrage mag echter enkel dienen om de gemaakte onkosten te dekken en moet beperkt blijven.

1 kolom
Lees meer

Het begeleidingscomité vormt het BIN-overlegorgaan op federaal niveau, wordt voorgezeten door de FOD Binnenlandse Zaken en bestaat uit vertegenwoordigers van de actoren die een rol spelen in het BIN-beleid.

1 kolom
Lees meer

Veelgestelde vragen over buurtinformatienetwerken (BIN's).

1 kolom
Lees meer

Radicalisme

Het Actieplan Radicalisme bestrijdt het radicalisme en het extremisme in onze maatschappij. Dit wordt via een geïntegreerde samenwerking tussen verschillende openbare diensten gedaan. Het actieplan beoogt een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak en heeft dus op meerdere niveaus betrekking.

1 kolom
Lees meer

Sinds mei 2016 zet de FOD Binnenlandse Zaken, met ondersteuning van de Europese Commissie, zijn mobiel team in het hele land in om de gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van hun beleid ter voorkoming van gewelddadige radicalisering.

1 kolom
Lees meer

De omzendbrief van 22 mei 2018 spoort steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) op te richten.

1 kolom
Lees meer

Het Forum LIVC-R van de FOD Binnenlandse Zaken is een informatief platform voor de uitwisseling van informatie over de Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake Radicalisme, Extremisme en Terrorisme.

1 kolom
Lees meer

Tussen 2016 en 2019 heeft de FOD Binnenlandse Zaken, met de steun van de Europese Commissie, een "Mobile Team" in het hele land ingezet om de gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van hun beleid ter voorkoming van gewelddadige radicalisering.

1 kolom
Lees meer

BOUNCE is een training voor jongeren die tot doel heeft hun sociale vaardigheden, zelfbewustzijn en weerbaarheid te versterken. 

1 kolom
Lees meer

Families zijn een belangrijke beschermende factor in de aanpak van radicalisering. Vaak zijn familieleden de eersten die signalen van geradicaliseerde jongeren opvangen.

1 kolom
Lees meer

In oktober 2018 heeft het Mobile Team een gids inzake lokale tools en initiatieven inzake preventie van radicaliseringsprocessen die tot geweld kunnen leiden gepubliceerd. 

1 kolom
Lees meer

Gemeentelijke administratieve sancties

Pagina onder constructie

Onder constructie

1 kolom
Lees meer

De materie van de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS) wordt geregeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

1 kolom
Lees meer

Verschillende categorieën personen zijn gemachtigd om op te treden als vaststeller (artikel 21 GAS-wet).

1 kolom
Lees meer

Binnen de twee maanden na de vaststelling van de inbreuk moet de originele vaststelling van de inbreuk overgezonden worden (artikel 22 GAS-wet).

1 kolom
Lees meer

Preventieprojecten

prévention

Welkom op ons forum voor het delen en uitwisselen van initiatieven in het kader van criminaliteitspreventie voor de lokale besturen die inspiratie willen halen uit concrete projecten om vooruitgang te boeken in hun eigen preventiebeleid of om hun succesvolle praktijken te verspreiden. 

3 kolommen
Lees meer

projet

Wanneer u denkt dat u originele praktijken inzake criminaliteitspreventie heeft ontwikkeld, kan uw ervaring erg nuttig zijn voor de andere lokale besturen die een gelijkaardige context delen.  

3 kolommen
Lees meer

Diefstal

1dagniet

 

Nationale week tegen woninginbraken!

1 kolom
Lees meer

image

In 2018 werden er 52.369 inbraken geregistreerd in België, zijnde meer dan 141 per dag (bron: statistieken federale politie). Juwelen, geld en multimedia zijn goederen die het vaakst worden gestolen.

1 kolom
Lees meer

gauwdiefstal

In 2018 hielp de politie meer dan 26 000 slachtoffers van zakkenrollers. We geven u hieronder mee hoe je zelf gauwdiefstal kan voorkomen.

1 kolom
Lees meer

diefstal met list

Het betreft een woningdiefstal (meestal bij senioren) door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen).

1 kolom
Lees meer

chantier

Uit misdaadstatistieken van de politie blijkt dat de geregistreerde feiten, met betrekking tot het aantal diefstallen op bouwwerven, sinds 2017 zijn toegenomen. Met bijna 3.000 diefstallen in 2018 komt dit neer op gemiddeld 8 diefstallen per dag. Deze diefstallen hebben zowel betrekking op bouwmaterialen en klein gereedschap als op de diefstal van zwaar materieel.

1 kolom
Lees meer

festival

Als u naar een festival gaat let dan goed op uw spullen. Op festivals worden steeds vaker gauwdiefstallen gepleegd.

1 kolom
Lees meer

Geweld

Partnergeweld ontstaat wanneer de banden binnen het koppel uit evenwicht zijn gebracht. In deze situaties wil één van de partners de andere domineren of controleren en de relatie wordt ongelijk.

1 kolom
Lees meer

Er bestaan verscheidene vormen van seksueel geweld. Wat is seksueel geweld? In welke zorgcentra kunnen slachtoffers terecht? Welke acties bestaan er tegen seksueel geweld?

1 kolom
Lees meer

Geweld tegen holebi’s en transgenders valt onder de noemer van de haatmisdrijven. De insteek van deze misdrijven is discriminatie en ze worden louter gepleegd om redenen van haat, misprijzen of vijandigheid

1 kolom
Lees meer

Eergerelateerd geweld is een opeenvolging (continuüm) van geweldsvormen.

1 kolom
Lees meer

Volgens de vzw Respect Seniors moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het geweld tegen ouderen en de mishandeling van ouderen in die zin dat het laatste plaatsvindt in een vertrouwensrelatie

1 kolom
Lees meer

Oudermishandeling kan gedefinieerd worden als regelmatige acties die kinderen of jongeren tegen één of beide ouders of stiefouders uitvoeren.

1 kolom
Lees meer