Zonaal veiligheidsplan

PZS

Raadpleeg de nieuwe omzendbrief betreffende de zonale veiligheidsplannen 2020-2025

1 kolom
Lees meer

Niveau S

Stel je voor. Een perfect veilige, geborgen samenleving waarin van criminaliteit of gevaar geen sprake is.

3 kolommen
Lees meer

innovatiewedstrijd

Wat als we het denken niet langer aan anderen overlaten? Wat als we al onze innovatieve ideeën over veiligheid bundelen en ze werkelijkheid maken?

3 kolommen
Lees meer

Camera

camera

Waar moet je rekening mee houden bij de installatie van bewakingscamera's? Welke regels zijn van toepassing?

1 kolom
Lees meer

register

De wet voorziet dat de verantwoordelijke voor de verwerking voor de bewakingscamera's een register bijhoudt van de beeldverwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

1 kolom
Lees meer

pictogram

Ongeacht het type plaats dat men bewaakt of het type bewakingscamera dat men gebruikt, de camerawet legt de verantwoordelijke voor de verwerking de verplichting op om een «pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt» aan te brengen.

1 kolom
Lees meer

Ondernemers & vrije beroepen

Veiligheid van huisartsen

De veiligheid van huisartsen vormt één van de prioriteiten van de FOD Binnenlandse Zaken. Lees alles over de tips om huisartsen te ondersteunen bij het aannemen van preventiemaatregelen.

3 kolommen
Lees meer

Om inbraak te voorkomen stellen we je hier een reeks maatregelen voor. Voer ze uit in deze volgorde om tot een betere bescherming te komen.

3 kolommen
Lees meer

In uitvoering van je werk kan je slachtoffer worden van agressie en geweld. Er zijn verschillende vormen van geweld en agressie: verbaal - fysiek - psychisch

3 kolommen
Lees meer

Een overval is een zwaar misdrijf, want er komt altijd bedreiging of geweld bij kijken. Het doel van de overvaller is eenvoudig: hij wil zoveel mogelijk geld bemachtigen in een zo kort mogelijke tijd.

3 kolommen
Lees meer

Er is sprake van diefstal wanneer de dader de kassa passeert en kennelijk geen intentie heeft te betalen voor goederen die hij uit de winkel meeneemt.

3 kolommen
Lees meer

Een ziekenhuis is een plek waar mensen in alle rust moeten kunnen herstellen.

In de realiteit kunnen we echter vaststellen dat ook ziekenhuizen niet van enige criminaliteit gespaard blijven.

3 kolommen
Lees meer

Veiligheidsmonitor

Lees meer over de Veiligheidsmontor en hoe deze bevolkingsbevraging bijdraagt tot de uitwerking van het veiligheidsbeleid.

1 kolom
Lees meer

Begin 2018 ging een nieuwe Veiligheidsmonitor van start. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de beleidsplannen.
Wat er leeft bij de bevolking is namelijk een onmisbaar onderdeel om onderbouwde beleidsplannen te kunnen uitwerken.

1 kolom
Lees meer

Burenbemiddeling

Een constructieve benadering van burenconflicten via bemiddeling

1 kolom
Lees meer

Buurtinformatienetwerk

BIN

Een buurtinformatienetwerk moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen. Een BIN oprichten verloopt volgens een aantal vaste stappen, met een aantal vaste partners.

1 kolom
Lees meer

De algemene werking van een BIN wordt dus geregeld door een ministeriële omzendbrief.

1 kolom
Lees meer

Informatie-uitwisseling staat centraal in het buurtinformatienetwerk. Het gaat hier om berichtgeving van politie naar burgers en melding van burgers aan de politie.

1 kolom
Lees meer

Een goede opvolging en evaluatie is essentieel voor de goede werking van een BIN en de bijsturing als dit nodig is.

1 kolom
Lees meer

Het is echter wél mogelijk dat een efficiënt communicatiemiddel een kleine financiële bijdrage vergt van de leden. Die bijdrage mag echter enkel dienen om de gemaakte onkosten te dekken en moet beperkt blijven.

1 kolom
Lees meer

Het begeleidingscomité vormt het BIN-overlegorgaan op federaal niveau, wordt voorgezeten door de FOD Binnenlandse Zaken en bestaat uit vertegenwoordigers van de actoren die een rol spelen in het BIN-beleid.

1 kolom
Lees meer

Veelgestelde vragen over buurtinformatienetwerken (BIN's).

1 kolom
Lees meer

Radicalisme

Sinds mei 2016 zet de FOD Binnenlandse Zaken, met ondersteuning van de Europese Commissie, zijn mobiel team in het hele land in om de gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van hun beleid ter voorkoming van gewelddadige radicalisering.

1 kolom
Lees meer

Het Actieplan Radicalisme bestrijdt het radicalisme en het extremisme in onze maatschappij. Dit wordt via een geïntegreerde samenwerking tussen verschillende openbare diensten gedaan. Het actieplan beoogt een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak en heeft dus op meerdere niveaus betrekking.

1 kolom
Lees meer

De omzendbrief van 22 mei 2018 spoort steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) op te richten.

1 kolom
Lees meer

Tussen 2016 en 2019 heeft de FOD Binnenlandse Zaken, met de steun van de Europese Commissie, zijn Mobile Team in het hele land ingezet om de gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van hun beleid ter voorkoming van gewelddadige radicalisering.

1 kolom
Lees meer

BOUNCE is een training voor jongeren die tot doel heeft hun sociale vaardigheden, zelfbewustzijn en weerbaarheid te versterken. 

1 kolom
Lees meer

Families zijn een belangrijke beschermende factor in de aanpak van radicalisering. Vaak zijn familieleden de eersten die signalen van geradicaliseerde jongeren opvangen.

1 kolom
Lees meer

In oktober 2018 heeft het Mobile Team een gids inzake lokale tools en initiatieven inzake preventie van radicaliseringsprocessen die tot geweld kunnen leiden gepubliceerd. 

1 kolom
Lees meer

Gemeentelijke administratieve sancties

Pagina onder constructie

Onder constructie

1 kolom
Lees meer

De materie van de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS) wordt geregeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

1 kolom
Lees meer

Verschillende categorieën personen zijn gemachtigd om op te treden als vaststeller (artikel 21 GAS-wet).

1 kolom
Lees meer

Binnen de twee maanden na de vaststelling van de inbreuk moet de originele vaststelling van de inbreuk overgezonden worden (artikel 22 GAS-wet).

1 kolom
Lees meer

Diefstal

1dagniet

Nationale dag tegen woninginbraken!

1 kolom
Lees meer

cambriolages conseils préventifs

In 2018 werden er 51 617 inbraken geregistreerd in België, zijnde meer dan 141 per dag. Juwelen, geld en multimedia zijn goederen die het vaakst worden gestolen.

1 kolom
Lees meer

gauwdiefstal

In 2016 hielp de politie meer dan 20 000 slachtoffers van zakkenrollers. We geven u hieronder mee hoe je zelf gauwdiefstal voorkomt.

1 kolom
Lees meer

diefstal met list

Het betreft een woningdiefstal (meestal bij senioren) door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen).

1 kolom
Lees meer

festival

Als u naar een festival gaat let dan goed op uw spullen. Op festivals worden steeds vaker gauwdiefstallen gepleegd.

1 kolom
Lees meer

Geweld

Partnergeweld ontstaat wanneer de banden binnen het koppel uit evenwicht zijn gebracht. In deze situaties wil één van de partners de andere domineren of controleren en de relatie wordt ongelijk.

1 kolom
Lees meer

Er bestaan verscheidene vormen van seksueel geweld. Wat is seksueel geweld? In welke zorgcentra kunnen slachtoffers terecht? Welke acties bestaan er tegen seksueel geweld?

1 kolom
Lees meer

Geweld tegen holebi’s en transgenders valt onder de noemer van de haatmisdrijven. De insteek van deze misdrijven is discriminatie en ze worden louter gepleegd om redenen van haat, misprijzen of vijandigheid

1 kolom
Lees meer

Eergerelateerd geweld is een opeenvolging (continuüm) van geweldsvormen.

1 kolom
Lees meer

Volgens de vzw Respect Seniors moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het geweld tegen ouderen en de mishandeling van ouderen in die zin dat het laatste plaatsvindt in een vertrouwensrelatie

1 kolom
Lees meer

Oudermishandeling kan gedefinieerd worden als regelmatige acties die kinderen of jongeren tegen één of beide ouders of stiefouders uitvoeren.

1 kolom
Lees meer