De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat :

  • Persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de gevraagde informatie te verstrekken
  • Persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend
  • Je steeds toegang hebt tot je persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en je onjuistheden steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met de beheerder van de site
  • De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de bekendgemaakte persoonlijke gegevens