Sinds de voetbalwet meer dan 20 jaar geleden in werking is getreden, heeft de Voetbalcel van de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken altijd hetzelfde doel nagestreefd: zowel binnen als buiten de stadions de veiligheid van de toeschouwers waarborgen en verbeteren.

Aan het begin van het nieuwe jaar maakt de Voetbalcel de balans op van de toepassing van de voetbalwet, van de nieuwe bepalingen die op 1 juni 2018 zijn goedgekeurd en van de belangrijkste incidenten tijdens de voetbalwedstrijden in 2018. Daarnaast stelt de Voetbalcel eveneens haar ambities en projecten van 2019 voor.

voetbalcel

0

Opmerkelijke cijfers van 2018

  • 34 stadioncontroles werden uitgevoerd door de inspecteurs van de Voetbalcel waarvan 24 tijdens de wedstrijden van de twee eerste nationale afdelingen. Bij tekortkomingen wordt de clubs in de meeste gevallen een administratieve geldboete opgelegd dewelke kan variëren tussen 500 tot 250.000 euro..
  • 955 stadionverboden waren in 2018 lopend. Dat aantal stijgt licht in vergelijking met het jaar 2017 (806 stadionverboden). 94 % van de stadionverboden werd opgelegd door de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken op basis van de voetbalwet (de overige 6 % werd opgelegd door de gerechtelijke overheden of door de voetbalwereld zelf).
  • 1.246 processen-verbaal werden door de politiediensten opgesteld. Dat aantal neemt ook licht toe in vergelijking met 2017 (1.043 pv’s). De uitgesproken sancties zijn ook toegenomen tot 9.378 maanden stadionverbod (8.951 in 2017) en 433.225 euro aan geldboetes op het jaartotaal (455.800 euro in 2017).
  • 8 preventieprojecten werden financieel ondersteund door de voetbalcel.

U kunt de uitvoerige cijfers en meer informatie over de types incidenten van het jaar 2018 vinden op onze gedetailleerde pagina op www.BeSafe.be.

1
Opmerkelijke cijfers van 2018

Nieuwe bepalingen voetbalwet

De voetbalwet is gewijzigd om doeltreffender om te gaan met de nieuwe realiteit van het voetbal. De nieuwe bepalingen voorzien met name in:

  • de mogelijkheid om zowel tijdens voetbalwedstrijden als tijdens voetbalevenementen en uitzendingen op groot scherm een beroep te doen op stewards;
  • de mogelijkheid voor de stewards bevelen te geven op het hele grondgebied tijdens georganiseerde verplaatsingen van supporters;
  • de introductie van de functie van supporters liaison officer (SLO – belast met de rol van tussenpersoon tussen de supporters, de clubs en de overheden). Deze bepaling is van toepassing op de clubs van de twee eerste nationale afdelingen;
  • de uitbreiding van het toepassingsgebied van het luik supporters van de wet tot alle mannenploegen uit alle nationale afdelingen tot amateur 3 (voorheen amateur 2), het merendeel van de jeugdreeksen uit de afdelingen 1A en 1B, en de twee hoogste afdelingen van het vrouwenvoetbal.

Overigens is het gebruik van pyrotechnische middelen door voetbalsupporters op het gehele grondgebied voortaan verboden. De wet heeft desalniettemin een uitzondering voorzien voor het gebruik van pyrotechnische animaties georganiseerd buiten de tribunes, dit op initiatief van de club en uitgevoerd door een gespecialiseerde firma.

Het begrip officiële waarschuwing wordt eveneens ingevoerd. De waarschuwingen kunnen zowel door de politiediensten als door de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken worden opgelegd.

Het geheel van bovenvermelde nieuwe bepalingen is opgenomen in een ministeriële omzendbrief die is overgezonden aan de overheden en partners die betrokken zijn bij de toepassing van de wet op het terrein en die te raadplegen is op www.BeSafe.be.

1
Nieuwe bepalingen voetbalwet

2019: een jaar om nieuwe uitdagingen te verwezenlijken

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bepalingen, waarin de sinds 1 juni 2018 van kracht zijnde “nieuwe” voetbalwet voorziet, optimaal worden toegepast, worden er meerdere koninklijke besluiten voorbereid. Deze betreffen in eerste instantie het statuut, het profiel en de voorwaarden voor de aanwerving van stewards, veiligheidsverantwoordelijken en van een Supporters Liaison Officer (SLO).

De Voetbalcel zal ook het overleg met de belangrijkste partners blijven stimuleren (Koninklijke Belgische Voetbalbond, Pro League en federale politie), met het oog op de consolidatie van haar functie als coördinatieorgaan van het voetbalveiligheidsbeleid.

Op internationaal niveau zullen de inspanningen worden voortgezet om tot de bekrachtiging te komen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake een geïntegreerde veiligheid, beveiliging en dienstenbenadering bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, maar ook om de samenwerking met Nederland betreffende de problematiek van risicosupporters die de grenzen oversteken, te versterken.

Ten slotte zal de voetbalcel, wat het preventieve aspect betreft, twee nieuwe projecten ondersteunen: een project van de Koninklijke Belgische Voetbalbond om het werk van de stewards te professionaliseren en een project van de Pro League om de supporters te sensibiliseren voor de problematiek van  de discriminerende liedjes (campagne “Football for All” gelanceerd op 21/02/2019). In beide gevallen zal de voetbalcel samenwerken met de KBVB en de Pro League om deze gezamenlijke initiatieven uit te werken en te verspreiden.

1
2019: een jaar om nieuwe uitdagingen te verwezenlijken

Perscontact

Gaetan WILLEMS

T: 02 557 35 31 

GSM: 0476 96 94 28

[email protected]

1
Perscontact