De « pyrotechnische » omzendbrief, ontstaan uit een overleg tussen alle instanties die betrokken zijn bij de veiligheid van het Belgisch voetbal, wordt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het doel ervan ? Een maximaal veiligheidsniveau van de supporters garanderen, zowel binnen als buiten de stadions.

0

Naar aanleiding van de rondetafel van 2 mei laatstleden, in aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem en alle aanwezige partners betrokken bij de voetbalveiligheid, werd een actieplan overeengekomen om de strijd tegen pyrotechnische middelen in de voetbalstadions te versterken. De « pyrotechnische » omzendbrief is het resultaat van dit overleg, en vermeldt alle initiatieven die door elke partner kunnen of moeten worden genomen op korte, middellange en langere termijn, om het gebruik van de pyrotechnische middelen te bestrijden.

0

Enkele cijfers

Het gebruik van pyrotechnische middelen door de voetbalsupporters is geen nieuw fenomeen. België ontsnapt overigens niet aan de transnationale tendens ondanks het verbod dat uitdrukkelijk wordt voorzien in de wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet). 

De cijfers met betrekking tot de toepassing van deze wet tonen bovendien aan dat het gebruik van pyrotechnische middelen de laatste drie jaar evenredig gestegen is (zie tabel hieronder).

 

Jaar

2015

2016

2017

2018

2019 op 31/08

Pyrotechnische beslissingen

133

275

168

292

211

Totaal aantal beslissingen

1333

1394

1047

1115

787

Verhouding

10%

20%

16%

26%

27%

In het seizoen 2018-2019 zijn er 1178 beslissingen genomen door de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken en zijn er maar liefst 8397 maanden stadionverbod en 403.525 euro aan cumulatieve boetes opgelegd aan overtreders van de wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (de voetbalwet). 

Op 30 juni 2019, aan het einde van het voetbalseizoen, waren er 880 administratieve stadionverboden lopende, hetgeen het essentiële karakter van deze wet alleen maar onderstreept. 

Zoals de voetbalwet sinds 1 juni 2018 voorziet, zijn er 55 waarschuwingen voor minder zware feiten opgelegd aan personen zonder recente antecedenten in het voetbal.

De voetbalwet voorziet in snelle (binnen de 6 maanden na de feiten) en strenge (geldboetes van 250 tot 5000 euro en/of een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar) sancties, om de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden te garanderen.  De zwaarste sanctie die tijdens het seizoen 2018-2019 werd opgelegd, omvatte een stadionverbod van 48 maanden en een geldboete van 2000 euro.

1
Enkele cijfers

Concreet

De omzendbrief «betreffende een geïntegreerde aanpak waarbij pyrotechnisch materiaal wordt verboden in alle voetbalstadions» herhaalt het reglementair kader inzake nultolerantie voor elk gebruik door de supporters en verzoekt de clubs en de KBVB om doelgerichte maatregelen te nemen en deze te integreren in het jaarlijkse veiligheidsverdrag dat wordt afgesloten tussen de organisatoren, de hulpverleningsdiensten en de bestuurlijke/politionele overheden.

De omzendbrief beoogt een evenwicht tussen enerzijds preventieve maatregelen uit goede praktijken, zowel inzake het dynamisch beheer van de ticketverkoop als inzake efficiënte middelen inzake toegangscontrole voor de toegang tot de stadions. Anderzijds prijst deze omzendbrief een efficiënt gebruik aan van de identificatiemiddelen en raadt hij het gebruik van de sanctiemechanismen aan om gevolg te geven aan de overtredingen.

1
Concreet

Het gevaar van pyrotechnische middelen

De pyrotechnische middelen die licht, rook of lawaai produceren kunnen een impact hebben op de gezondheid en de veiligheid van de toeschouwers (brandwonden, gehoor- of gezichtsproblemen, problemen verbonden aan de giftigheid van de rook, uitbreken van paniek), maar ook op het goede verloop van de sportwedstrijden (onderbreken of stopzetten van de wedstrijd).

Bovendien zijn er negatieve gevolgen voor het imago van het Belgisch voetbal. De veiligheid bij voetbalwedstrijden is niet enkel de verantwoordelijkheid van de overheden, maar het betreft een verantwoordelijkheid die wordt gedeeld met elke instantie die betrokken is bij de veiligheid in de voetbalstadions. Een nultolerantie is noodzakelijk om te garanderen dat elke supporter een wedstrijd in aangename omstandigheden en in alle veiligheid kan bijwonen.

1
Het gevaar van pyrotechnische middelen