loi

Om de rechten van de burgers en de continuiteit van de werking van bepaalde diensten te waarborgen, worden bij wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen, gepubliceerd op 15 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad, de hieronder beschreven termijnen, op voorwaarde dat ze nog niet verstreken zijn op 15 mei 2020 (datum van bekendmaking van de wet), geschorst tijdens de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020, periode die van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen. De termijnen beginnen dus opnieuw te lopen vanaf 2 juni 2020. Deze periode kan eventueel verlengd worden bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De gezondheidssituatie en de voorziene quarantainemaatregelen hebben een grote impact op het verloop van bepaalde administratieve procedures alsook op de werking van de administratie. Het risico is reëel dat bepaalde overheidsdiensten niet meer in staat zijn het respect van de termijnen te verzekeren die in het kader van bepaalde administratieve procedures vastgelegd zijn door de vigerende regelgeving, waardoor de bestuurlijke handhaving in bepaalde domeinen, bepaalde tucht- en administratieve procedures, enz in het gedrang komen. Bovendien is het noodzakelijk om te garanderen dat elke burger en de lokale besturen hun rechten in het kader van de administratieve procedures ten volle kunnen laten gelden en dat elk dossier correct afgehandeld kan worden.

Daarom is voorzien dat bepaalde procedurele en vervaltermijnen, voorzien in specifieke administratieve procedures, tijdelijk geschorst worden. Het gaat meer bepaald om bepaalde termijnen die voorzien zijn door of krachtens volgende wetten:

Meer info