ECPA

Thema

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het European Crime Prevention Network (EUCPN) in december de European Crime Prevention Award (ECPA). Elke Europese lidstaat kan één project indienen om mee te dingen naar de ECPA prijs. De ECPA 2021 wordt georganiseerd door Slovenië en zal doorgaan in Ljubljana op 8/9 december 2021.

Onder het Sloveense Voorzitterschap werd besloten om de focus te leggen op de preventie van pesten en geweld onder minderjarigen (zowel online als offline).

Het doel is om de uitwisseling van informatie en praktijken inzake de preventie van pesten en geweld onder minderjarigen (zowel online als offline) tussen de lidstaten van de EU, te bevorderen. Daarnaast willen ze empirisch onderbouwde aanbevelingen en maatregelen ontwikkelen om dit soort misdrijven te voorkomen.

Prijs

Het geselecteerde Belgische project kan deelnemen aan de Best Practice Conference en European Crime Prevention Award en meedingen naar de Europese Prijs. De Algemene Directie Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse Zaken,  staat in voor de vlieg- en verblijfskosten voor de projectverantwoordelijke die het project voorstelt tijdens de BPC/ECPA.

De ECPA winnaar krijgt een geldcheque van 10.000 euro. De 2de en 3de laureaat ontvangen elk 5.000 euro.

Evaluatiecriteria

De ECPA jury zal de projecten beoordelen aan de hand van volgende criteria:

  • Het project is gericht op de preventie en/of vermindering van de criminaliteit en onveiligheidsgevoelens binnen het gekozen thema.
  • Het project is geëvalueerd en heeft de meeste of al haar doelstellingen bereikt. Bewijzen van het effect van het project op de vermindering van criminaliteit of de verhoging van de veiligheid krijgen voorrang op bewijzen van een andere aard.
  • Het project moet zoveel mogelijk innoverend zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe methoden of een nieuwe aanpak.
  • Het project moet, waar mogelijk, gebaseerd zijn op samenwerking tussen partners.
  • Het project moet overdraagbaar zijn naar organisaties uit andere lidstaten. Daarom moeten de ingediende projecten informatie bevatten over de financiële kosten van het project, de financieringsbron, het uitvoeringsproces en relevant bronnenmateriaal.

Hoe kan u deelnemen?

De selectie van het project dat België mag vertegenwoordigen op de ECPA zal gebeuren door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, bijgestaan door een externe jury van experten.

Indien u een project beheert dat kadert in het thema, kan u bijgevoegde template invullen en via mail aan Anneleen Van Cauwenberge (mail: [email protected]).

U kan zelf kiezen of u de template rechtstreeks in het Engels dan wel in het Nederlands invult. In dit laatste geval zorgen wij voor de vertaling naar het Engels.

De deadline voor het indienen van projecten is vrijdag 10 september 2021.

Een voorwaarde voor deelname houdt evenwel in dat u bereid bent om op 8 of 9 december uw project voor te stellen in het Engels tijdens de EUCPN Best Practice Conference in Ljubljana.

De AD Veiligheid & Preventie kan hierbij wel ondersteuning bieden bij de vertaling van uw presentatie of powerpoint naar het Engels.

Documenten

Formulier

Formulier EN