afb

De huidige coronacrisis is een uitzonderlijke buitengewone situatie die lokale overheden noopt tot het nemen van uitzonderlijke maatregelen met betrekking tot het garanderen van de veiligheid van haar burgers.

Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen van 11 mei 2020, meer bepaald de heropening van de winkels, wil de Algemene Directie Veiligheid & Preventie de aandacht vestigen op de toepassing van artikel 115, 5° van de wet private veiligheid, aangaande de uitoefening van activiteiten van persoonscontrole door bewakingsagenten op de openbare weg binnen een vastgelegde perimeter.

Artikel 115, 5° van de wet kan door lokale overheden aangewend worden om de uitoefening van bewakingsactiviteiten toe te staan op een gedeelte van de openbare weg. Het betreft hier meer bepaald activiteiten van persoonscontrole. De doelstelling van deze bewakingsactiviteiten in het kader van de coronacrisis is de naleving van de veiligheidsmaatregelen door de winkels mogelijk te maken en wachtrijen voor de winkels in goede banen te leiden.

In het kader van de toepassing van artikel 115, 5° moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • In verband met de perimeter:
  • De activiteiten van persoonscontrole kunnen op de openbare weg uitgeoefend worden binnen een door de gemeenteraad vastgestelde perimeter die een zone dekt dewelke niet in hoofdzaak residentieel is en dewelke zich niet over het gehele grondgebied uitstrekt;
  • Deze perimeter kan slechts tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden worden vastgesteld;
  • Het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden moet zichtbaar aangeduid worden.
 • In verband met de beslissing van de gemeenteraad:
  • De mogelijkheid  om activiteiten van persoonscontrole uit te oefenen op de openbare weg moet expliciet toegestaan worden in een beslissing van de gemeenteraad;
  • De beslissing van de gemeenteraad bepaalt zeer specifiek de perimeter waarbinnen de bewakingsactiviteiten mogelijk zijn. Zoals reeds vermeld mag dit niet om een hoofdzakelijk residentiële zone gaan;
  • Het tijdelijk karakter van de maatregel moet duidelijk in de beslissing van de gemeenteraad bepaald zijn, en het uitzonderlijk karakter van de maatregel dient benadrukt te worden;
  • Het is aan te raden om in de beslissing van de gemeenteraad uitdrukkelijk te vermelden dat de voorziene bewakingsactiviteiten zich dienen te beperken tot de kanalisatie van het publiek bij de toegang tot de betreffende winkels binnen de afgebakende perimeter.

Meer info over bewaking