veldwachter

Het ministerieel besluit (MB) van 10 juli 2019 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 23 juli 2019. Deze tekst strekt ertoe het ministerieel besluit van 20 december 2007 dat het voorgaande koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters uitvoerde, te vervangen.

De volgende essentiële wijzigingen kunnen aangehaald worden:

ALGEMEENHEDEN EN TERMINOLOGIE

 • wijziging van de volgorde van de hoofdstukken op basis van de nieuwe structuur van het KB;

OPLEIDINGEN: BASISOPLEIDING EN BIJSCHOLING (MB, HOOFDSTUKKEN II-IV EN BIJLAGE I)

 • aanpassing van de inschrijvingsregels voor de opleidingen (de nieuwe procedure van het KB voorziet in een voorafgaande verificatie van bepaalde voorwaarden door de gouverneur);
 • invoeging van de pedagogische doelstellingen van de lessen in het MB, voordien beschreven in het koninklijk besluit van 2007;
 • actualisering van de benamingen van de brevetten die recht geven op vrijstelling van bepaalde lessen, gezien hun naamswijziging in de reglementering die van toepassing is op de leden van de hulpdiensten;
 • invoeren van een vrijstelling voor de vroegere operationele leden van de politiediensten en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie, namelijk het deel dat betrekking heeft op de processen-verbaal;
 • verduidelijking van de regels over de organisatie van de examens: voorwaarden tot slagen en het inrichten  van herkansingsproeven;
 • verlenging van de termijn van 1 naar 2 maanden voor de uitreiking van de getuigschriften van slagen door de examencommissie;
 • invoering van een regel die de organisatie van de bijscholing minstens één keer per jaar in elk Gewest voorziet;
 • verduidelijking van de gevolgen van het tweemaal opeenvolgend niet slagen voor de bijscholing;
 • actualisering van de wettelijke referenties betreffende het lesprogramma en toevoeging van wettelijke referenties voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • schrapping van de vermelding van het adres en van het aantal afgelegde sessies op de getuigschriften van slagen en toevoeging van het rijksregisternummer.

UITRUSTING (HOOFDSTUK V)

 • schrapping van de regels over het herkenningsteken dat niet meer bestaat in de nieuwe reglementering;
 • schrapping van de beschrijving van het embleem  en de specifieke kenmerken van de legitimatiekaart, aangezien ze voortaan in bijlage van het KB vermeld worden.

OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN

 • om redenen van administratieve vereenvoudiging, schrapping van de aan de gouverneurs opgelegde verplichting om jaarlijks naar de AD VP een lijst van de erkende veldwachters te sturen. Aangezien de identificatiekaarten voortaan vervaardigd worden via de AD VP, beschikt zij reeds over deze informatie;
 • opheffing van het ministerieel besluit van 20 december 2007.

Het koninklijk besluit van 8 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters werd eveneens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 23 juli 2019. Deze tekst versoepelt de vereiste betreffende de kleuren van de uniformen en de emblemen van de bijzondere veldwachters bepaald door een strikte kleurcode. Er wordt voortaan verduidelijkt dat het uniform of het embleem groen moet zijn, zoals bepaald door de kleurcode, of groen dat dit het dichtst benadert. Tot slot beoogt deze tekst met name de leden van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in de onverenigbaarheidsregels, evenals de leden van de politie- en inlichtingendiensten.

Voor alle vragen die u hierover zou hebben, kunt u een mail sturen naar [email protected].