Minister De Crem

Naar aanleiding van het vernieuwde kader rond de Buurtinformatienetwerken (BIN’s) bezocht Minister De Crem dinsdagavond het ‘Worldcafé’ met alle vertegenwoordigers van de 10 BIN’s op Aalsters grondgebied. Tijdens dit rondetafelgesprek werd onder meer duiding gegeven bij de herwerkte Ministeriële omzendbrief inzake de Buurtinformatienetwerken en werden de BIN-vertegenwoordigers betrokken bij de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

Met dit bezoek onderstreept de Minister het belang van burgerparticipatie, waaronder de BIN’s, als belangrijk onderdeel van het lokale veiligheids- en preventiebeleid. Dankzij een sterk sociaal weefsel kunnen de Buurtinformatienetwerken namelijk bijdragen tot een leefbare buurt en kunnen ze bovendien fungeren als overlegplatform met de burger. De politiezone Aalst gebruikt dit rondetafelgesprek om een lokale veiligheidsdiagnostiek en omgevingsanalyse te maken als basis voor de doelstellingen van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

Snel even opfrissen: wat is een BIN?

Een BIN of Buurtinformatienetwerk is een door de Federale Overheid ondersteunde manier van buurtpreventie. Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de politie en de bestuurlijke overheden met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan. De drie pijlers van een BIN bestaan uit participatie, communicatie en preventie.

Oprichters van een BIN dienen de FOD Binnenlandse Zaken op de hoogte te stellen van de oprichting van hun BIN, een charter en onderhoudsreglement naar de FOD Binnenlandse zaken te sturen ter validatie. De BIN moet zich daarbij houden aan de regels zoals vermeld in de omzendbrief betreffende de buurtinformatienetwerken.

Hoeveel BIN’s zijn er momenteel geregistreerd bij de overheid?

 

BIN

BIN-Z

Totaal

Vlaanderen

855

144

999

Brussel

7

2

9

Wallonië

225

13

238

 

Wat is het Zonaal Veiligheidsplan?

Het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) is gericht op het plannen van de politie-activiteit voor een periode van 6 jaar (2020-2025). Het ZVP beoogt de planning en de uitvoering van het lokale politionele beleid, met name het beheer van lokale gebeurtenissen en fenomenen, door het bestrijden van de criminaliteit en het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de bevolking. Dit doet ze vanuit de filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg, waarvan de pijlers het referentiekader voor de geïntegreerde politie uitmaken.

Meer info over de Buurtinformatienetwerken en het Zonaal Veiligheidsplan.