Stad

Aangezien het eerste BuurtInformatieNetwerk (BIN) al meer dan een kwarteeuw geleden werd opgericht in België en er ondertussen ongeveer 1500 BIN in België zijn, besliste de FOD Binnenlandse Zaken een evaluatiestudie te doen naar de werking van de BIN.

In 2020 onderzocht de Universiteit Gent in opdracht van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie de impact van een BIN op de objectieve en subjectieve veiligheid, de collectieve weerbaarheid, de relaties en de informatiedoorstroming burger- politie in een buurt.  

Zestien BIN’s in twee provincies namen hieraan deel. Dit is de eerste studie die de relatie tussen de aanwezigheid van een BIN en de (gepercipieerde) veiligheid in de buurt onderzoekt.

Innovatieve studie

Door te werken met een controle groep (benchmark) en met verschillende methodieken bereikte men een hoge betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten. Het onderzoek speelde zich af in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, waardoor ook verschillen tussen de gemeenschappen en taalgebieden konden worden meegenomen.

Wat zijn de conclusies?

De studie toont aan dat BIN een positieve invloed hebben op de subjectieve veiligheid, de sociale samenhang en de relatie met de politie in een buurt, maar kon de verbetering van de objectieve veiligheid door de aanwezigheid van een BIN niet aantonen:

  1. In buurten die een BIN hebben is het niet veiliger dan in buurten zonder BIN. Diefstallen uit voertuigen, woninginbraak en vandalisme liggen hoger in buurten waar een BIN actief is. Er zijn geen verschillen in het aantal slachtoffers te bemerken.

De interviews tonen wel aan dat verhoogde criminaliteitscijfers burgers en politie aanzet is tot de oprichting van een BIN. De samenhang hogere criminaliteit en de aanwezigheid van een BIN is in die zin logisch.

  1. De meerderheid van burgers in een BIN-buurt vindt dat de aanwezigheid van het BIN een positief of neutraal effect heeft op het veiligheidsgevoel. 
  2. Burgers in een BIN buurt hebben meer sociaal vertrouwen en nemen grotere informele sociale controle waar dan burgers uit een buurt zonder BIN.
  3. In buurten waar een BIN actief is, zijn burgers beter vertrouwd met de politie en ook tevredener ten aanzien van het politiewerk dan in buurten zonder BIN.

Wat zijn de aanbevelingen voor het BIN-beleid?

  1. Er is ruimte voor een grotere rol van de preventiedienst in de BIN-werking.
  2. Een betere integratie van het BIN in de wijkwerking van de politie zou de werking ten goede komen.
  3. Doelgerichte communicatie om een averechts effect (i.e. onveiligheidsgevoelens verhogen, in plaats van verlagen) te vermijden is nodig. Op die manier wordt vermeden dat burgers negatieve ervaringen overhouden aan hun melding en wordt de legitimiteit van de politie gewaarborgd.
  4. Specifieke acties zijn nodig om de samenwerkingsbereidheid tussen burgers en veiligheidsactoren, alsook de informatiedoorstroom te verbeteren. Een periodieke BIN-studiedag zou bijvoorbeeld een oplossing hiervoor kunnen zijn.

 

Links

BIN

Executive summary studie