conseil

In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de Algemene Directie van de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Verenigingen van Steden en Gemeenten bekeken hoe de politieraad kan plaatsvinden. Daarbij werd zoveel mogelijk overeenstemming gezocht met de huidige richtlijnen over het plaatsvinden van de gemeenteraad.

Het principe van openbaarheid van de zitting kan in de huidige omstandigheden niet nageleefd worden (art. 25/6 WGP). In het geval van uitstel en/of beperking van openbaarheid bevelen we aan dat de burgemeester-voorzitter daartoe een besluit neemt (art. 25/8 WGP).

Enkel voor punten die elk uitstel onmogelijk maken kan de politiezone creatieve oplossingen hanteren, mits men daarbij de democratische principes naleeft.

  • We raden aan om vooraf het akkoord van de individuele raadsleden te vragen voor digitale behandeling door de raad van een dringend punt. Dit als tijdelijke uitzonderingsmaatregel, waarbij de vrijheid inzake hoe digitaal vergaderen aan de politiezones wordt gegeven in functie van de organisatorische en technische mogelijkheden.
  • We raden aan om vooraf het akkoord van de individuele raadsleden te vragen voor behandeling door college van een dringend punt, met bekrachtiging door de raad nadien.
  • We raden aan om agendapunten met geheime stemming of grote impact op de politiezone in ieder geval uit te stellen omwille van administratieve en technische risico's.

Bij twijfel neem je contact op met de provinciale afdeling van federaal bestuurlijk toezicht.

De leden van de politieraad trekken presentiegeld als zij deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad (art. 20ter, §2 WGP), ongeacht de wijze waarop. Voor de politieraad moet de voorzitter enkel verklaren welke raadsleden aanwezig waren (de politieraad is vrij om de modaliteiten te bepalen).

Als de huidige crisis lang duurt (na 19/04), wordt het moeilijk om het digitaal vergaderen te beperken tot dringende punten. Om die reden moet het ook mogelijk zijn om het digitaal vergaderen ook mogelijk te maken voor niet-dringende punten. Daartoe dient de voorzitter eerst tot niet-openbaarheid te besluiten en moet de meerderheid van de raadsleden akkoord gaan om digitaal te vergaderen. Indien er hierbij een mogelijkheid tot debat voorzien is, kunnen alle punten worden behandeld. Is er geen mogelijkheid tot debat, dan worden de punten die een grote impact op de politiezone hebben best uitgesteld. Punten die een geheime stemming vergen, worden bij digitaal vergaderen steeds uitgesteld. Indien er voor de raad geen mogelijkheid mocht blijken om fysiek en digitaal te vergaderen, kan het college de dringende punten alvast beslissen met het oog op de continuïteit. Nadien worden deze ter bekrachtiging aan de raad voorgelegd.