Bij Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties wordt het mogelijk gemaakt gemeentelijke administratieve sancties (met name geldboetes) op te leggen voor de handhaving van de door de overheid afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Voor dit KB maakten de meeste inbreuken op deze maatregelen het voorwerp uit van een strafrechtelijke sanctie. Thans is het mogelijk om alle inbreuken te sanctioneren met een straf, een administratieve geldboete of een onmiddelljke betaling.

Het gaat hierbij niet om een wijziging van de GAS-wet maar om een soortgelijke regelgeving, weliswaar met een tijdelijk karakter.

Hieronder in een notedop de voornaamste bepalingen :

  • De inbreuken die bestaan uit een weigering of een verzuim zich aan te passen aan de overheidsmaatregelen worden gemengde inbreuken
  • De gemeente moet een gemeentereglement of verordening aannemen waarin de mogelijkheid van dergelijke administratieve sanctionering is voorzien
  • De administratieve geldboete is enkel mogelijk voor meerderjarigen
  • De admnistratieve geldboete die door de sanctionerend ambtenaar wordt opgelegd bedraagt 250 euro zonder moduleerbaarheid
  • In de omzendbrief COL 06/2020 van het College van Procureurs-generaal wordt de strafrechtelijke handhavingspolitiek  uiteengezet
  • De administratieve procedure die kan uitmonden in de oplegging van een administratieve geldboete verloopt volgens het stramien van de procedure “stilstaan en parkeren – verkeersborden C3 en F103 (artikel 29 GAS-wet)”
  • Er is een beroepsmogelijkheid voorzien bij de politierechtbank
  • De mogelijkheid van onmiddellijke betaling van een administratieve geldboete tbv. 250 euro wordt voorzien (naar analogie met de onmiddellijke betaling zoals voorzien in artikel  34 ev. GAS-wet). Dit kan enkel voorgesteld worden door personeelsleden van het operationeel kader van de federale en lokale politie. In geval van aanvaarding/betaling, vervalt de administratieve sanctioneringsmogelijkheid.
  • Strafrechtelijke vervolging of toepassing van artikel 216bis of 216ter van het Wetboek van Strafvordering blijft mogelijk – zelfs na betaling van een administratieve geldboete – voor zover de overtreder meer dan één inbreuk heeft begaan op de overheidsmaatregelen.
  • Dit besluit heeft een tijdelijk karakter ; de administratieve sanctionering is enkel mogelijk voor feiten die zich voordoen tijdens de periode dat de overheidsmaatregelen gelden.

Minister Pieter De Crem heeft intussen ook een schrijven gericht aan de gemeenten met meer uitleg.

Meer info