Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ’s en de lijst met meestgestelde vragen op deze website. De FAQ / veelgestelde vragen zijn gesorteerd per thema.
30 resultaten

Werken in de sector Private Veiligheid

Welke opleidingen moeten er gevolgd worden binnen de sector van de alarmsystemen?

Er zijn drie opleidingsmodules, met name:

 1. leidinggevend:

  1. Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van de statuten en de rechtsvorm van de onderneming);

  2. Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.
    

 2. conceptie van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het ontwerp van plannen en het uitzoeken welk alarmsysteem en welke alarmcentrale het meest geschikt zijn voor het te beveiligen pand.
   

 3. installatie en onderhoud van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het installeren en/of het onderhouden en/of het herstellen van alarmsystemen en –centrales.
   

Deze drie opleidingsmodules moeten rechtsgeldig in de onderneming aanwezig zijn, alvorens de vergunning als onderneming voor alarmsystemen kan verleend worden.

De personen dienen het bewijs te leveren dat zij de basisopleiding(en) in één van de erkende opleidingsinstellingen met vrucht hebben beëindigd (door overmaking van een kopie van het getuigschrift).

Indien de geldigheidsduur van de basisopleiding intussen verlopen is, dient eveneens een bijscholingscertificaat voor de module in kwestie toegoevoegd te worden aan de aanvraag.

Blijven de opleidingen en attesten die ik behaald heb vóór de inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2017 geldig?

Dit hangt af van verschillende factoren. Als je twijfels hebt, stuur je best een mailtje naar [email protected]

Hoe word ik als werknemer in de private veiligheidssector op de hoogte gebracht van de nieuwe regels die op mij van toepassing zijn?

Je werkgever moet ervoor moeten zorgen dat je op de hoogte bent van de nieuwe regels.
De wet verplicht hem dit te doen (art. 45).

De manier waarop dit gebeurt, kan verschillen van werkgever tot werkgever. Een mogelijkheid is dat je werkgever je een bijscholingssessie laat volgen.

Waarom raadpleegt de directie Private Veiligheid mijn gegevens in het rijksregister?

De directie Private Veiligheid kan je gegevens in het rijksregister raadplegen in het kader van ondernemingsaanvragen (vergunningen) of personeelsaanvragen (identificatiekaarten) met betrekking tot de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid of de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective of één van haar uitvoeringsbesluiten.

Deze gegevens worden enkel geconsulteerd en verwerkt in het kader van aanvragen door de betrokken persoon of zijn/haar werkgever. Het kan gaan om volgende gegevens en opzoekingen:
•    controle van de identiteitsgegevens (Naam, voorna(a)m(en), rijksregisternummer, geboortedatum, nationaliteit)
•    verifiëren van het rijksregisternummer
•    opzoeken van de juiste adresgegevens
•    ophalen van de foto in het rijksregister voor de aanmaak van een identificatiekaart

Wil je weten welke instellingen jouw gegevens in het rijksregister consulteren? 

Surf naar de website van het rijksregister en meld je met je eID aan in "Mijn Dossier". 
Je krijgt meteen een overzicht van de diensten die je rijksregister consulteren.

Is het volgen van een opleiding vereist voor het personeel van ondernemingen voor veiligheidsadvies?

Er is momenteel nog geen opleiding voorzien voor het personeel van de ondernemingen voor veiligheidsadvies.

Ik heb een vergunning als privédetective. Kan ik gaan werken voor een bewakingsonderneming?

Detectives kunnen werken voor een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst.
Voorwaarde is wel dat zij die detectiveactiviteiten uitsluitend mogen uitoefenen ten behoeve van deze bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.
Meer concreet betekent dit het uitvoeren van deze activiteiten in loonverband.

De activiteiten van detective zijn wel niet combineerbaar met deze van bewakingsagent (art. 53, 3° en 62, 6e lid van de wet private veiligheid).

Wanneer dien ik de bijscholing te volgen nadat ik het bekwaamheidsattest heb behaald in het kader van de opleiding detective?

Elke privédetective dient om de 5 jaar na de eerste toekenning van het bekwaamheidsattest zonder enige afwezigheid de bijscholing hebben gevolgd en permanent in het bezit te zijn van een geldig certificaat van de bijscholing.  (artikel 5 van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van de opleidingen).

Voor detectives die hebben genoten van de overgangsbepalingen, zoals voorzien in artikel 22, § 1 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective, dient de bijscholing te worden gevolgd om de 5 jaar na de eerste toekenning van de vergunning.

Er kan geen vernieuwing van de vergunning als detective worden toegekend zonder een geldig attest van de bijscholing.

Ik kan mijn certificaat van mijn psychotechnisch onderzoek (PTO) en/of mijn opleidingscertificaten niet meer vinden. Is het mogelijk om een kopie te krijgen?

Voor een kopie van certificaat van je psychotechnisch onderzoek (PTO) moet je contact opnemen met de instantie waar je de PTO-test hebt afgelegd. Dit kan SELOR of een intern testcentrum zijn.

Voor een kopie van je opleidingsattest moet je contact opnemen met het centrum waar je de opleiding hebt gevolgd.

Als het opleidingscentrum niet meer bestaat, kan je een e-mail sturen naar [email protected] met vermelding van jouw naam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer (RRN).

In geen geval levert onze administratie attesten of kopieën van attesten af.