Gendergerelateerd geweld

Geweld gericht tegen LGBTQI+

Regenboogvlag

Geweld tegen LGBTQI+ valt onder de noemer van de haatmisdrijven. De insteek van deze misdrijven is discriminatie en ze worden louter gepleegd om redenen van haat, misprijzen of vijandigheid ten opzichte van personen die een andere geaardheid hebben of een geslachtsverandering hebben ondergaan. Het misdrijf raakt de identiteit van het slachtoffer.

Het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid van de Vlaamse overheid publiceerde in 2014 een onderzoek waaruit bleek dat negen op de tien holebi’s aangeeft al slachtoffer te zijn geworden van verbaal of psychisch geweld. Drie op de tien geeft zelfs aan fysiek geweld te hebben ervaren en twee op tien materieel geweld.

 

lgbt

Het Interfederaal Gelijke Kansencentrum UNIA geeft aan in deze context in 2017 8 dossiers te hebben geopend voor fysiek geweld en 46 dossiers over verbale agressie.

Beleid

In 2018 werd het nieuwe Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen uitgevaardigd op initiatief van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Het Actieplan bevat 22 doelstellingen voor de periode 2018-2019 die aanleiding geven tot 115 concrete maatregelen en acties.  De doelstellingen hebben onder meer te maken met het optimaliseren van de wetgeving, sensibiliseren en informeren. Voor geweld kunnen onder andere de volgende specifieke doelstellingen aangehaald worden:

 • Sensibilisering en opstellen van charters tegen discriminatie en geweld op de werkvloer: De Minister van Werk zal de sectoren oproepen om holebi- en transfoob geweld expliciet te vermelden in charters gericht op het aanpakken van discriminatie op de werkvloer.
 • Sensibilisering en opleiding van politiediensten: De LGBTI-problematiek komt expliciet aan bod in de opleiding van politiemensen. De Minister van Binnenlandse Zaken zal korpschefs en leidinggevenden van de politie aanzetten om hun medewerkers te sensibiliseren over het bestaan en belang van deze opleidingen.
 • De hulp en de toegankelijkheid verbeteren voor LGBT-slachtoffers na een haatmisdrijf. In elke politiezone dient minstens één referentieambtenaar aangesteld te worden voor de behandeling van discriminatie en haatmisdrijven. Deze persoon is aanspreekpunt en zorgt voor de verspreiding van informatie over deze misdrijven binnen de politiezone. Ook gaat hij in gesprek met onder meer justitiehuizen, sociale inspectiediensten. Deze verplichting bestaat al sinds de omzendbrief van 2013, maar zal nu beter opgevolgd en gecoördineerd worden in de praktijk. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een afzonderlijk meldpunt homo- en transfobie worden opgericht.
 • Het verbeteren van de registratie en opvolging van holebi- en transfobe misdrijven, dankzij de ontwikkeling en implementatie van één gemeenschappelijke digitale dossierbeheerapplicatie voor alle rechtbanken en parketten van eerste aanleg (MaCH). Dit maakt een efficiënter en kwaliteitsvoller beheer van gerechtelijke dossiers mogelijk en zullen statistieken sneller kunnen worden opgemaakt. In alle parketten en auditoraten zijn er reeds referentiemagistraten en -ambtenaren voor haatmisdrijven.
 • Vorming en sensibilisering van penitentiair personeel en binnen parketten en auditoraten.
 • Verbetering van suïcidepreventie van slachtoffers holebi- en transfobe misdrijven.

Regelgeving

Acties tegen geweld tegen holebi’s en transgenders
 

Internationaal niveau  

 • UN Free & Equal is een publieke informatiecampagne over LGBTI-rechten gelanceerd in 2012 door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens.
   

Europees niveau  

Nationaal niveau

 • Het ‘Beyond the Box’ onderzoek van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2014) is een attitudemeting m.b.t. seksisme, holebifobie en transfobie.
   

Vlaamse Gemeenschap

 • De Gids ‘Opvallen en rechtstaan’ van Cavaria en Gelijke Kansen Vlaanderen, voor slachtoffers van homo- of transfoob geweld over weerbaarheid, wat je kan doen en waar bescherming en herstel kunnen gevonden worden.
   

Waals Gewest en Franse Gemeenschap

 • « Et toi t’es casé·e ?: is een campagne gericht op jongeren die beoogt bestaande taboes en stereotypen ten aanzien van LGBT-personen te doorbreken.

Onveiligheidsgevoel bij vrouwen

Vrouw in drukke straat

Uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor blijkt dat vrouwen zich in de openbare ruimte opvallend veel minder veilig voelen dan mannen.

Opmerkelijk veel vrouwen geven in de veiligheidsmonitor aan dat ze bepaalde plaatsen in de gemeente mijden, dat ze bij duisternis vermijden om weg te gaan, dat ze het openbaar vervoer en drukke evenementen vermijden en dat ze de deur niet opendoen voor onbekenden. Zo vermijden ze bijvoorbeeld afgelegen plaatsen of plaatsen met veel volk.

Een ongelijke toegang en gebruik van de publieke ruimte versterkt niet alleen het onveiligheidsgevoel van vrouwen maar stelt ook een beperking in hun bewegingsvrijheid en mobiliteit in hun stad, gemeente of wijk. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor de zelfontwikkeling van vrouwen.

De gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte" als inspiratie

De gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte" wil inspirerend zijn voor lokale besturen die werk willen maken van meer genderinclusieve steden en gemeenten. Deze vertrekt vanuit concrete vragen: Hoe manifesteert gender zich in de publieke ruimte? Hoe verplaatsen vrouwen en mannen zich in de stad/gemeente/wijk? Worden vrouwen en mannen betrokken bij de besluitvorming over stad-, gemeente of wijk? Wordt er bij de constructie, het ontwerp en de organisatie van de stad, gemeente of wijk rekening gehouden met vrouwen en mannen? Genieten vrouwen en mannen op een gelijke manier van de infrastructuur en publieke diensten? Daarnaast komen ook vijf thema’s aan bod: gender mainstreaming, circulatie, urbanisatie, seksuele intimidatie op straat en participatie. Al deze thema’s worden ondersteund met goede praktijken.

Handleiding / gids
22 juni 2020

Gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte"