Oprichting van een begeleidingsdienst voor de families, jongeren en scholen die getro*en worden door de problemen inzake radicalisme.

De verschillende levensdomeinen die een rol kunnen spelen binnen iemands radicaliseringsproblematiek ten gronde aanpakken. Zo kunnen drempels worden weggewerkt die kunnen belemmeren dat iemand zich een positief onderdeel van de maatschappij voelt.

De groep "Retissons du lien. Penser ensemble pour agir en commun " bestaat uit gezinnen waarvan één van de leden een aanhanger is van de jihadistische ideologie, rouwende perso-nen, personen die de aanslagen in Parijs en Brussel overleefd hebben en eerstelijnsinterve-nanten.

De voornaamste doelstelling van het project was zorgen voor een optimale samenwerking tussen de aanwezige professionele actoren uit het middenveld in Vilvoorde ten einde een constructief en operationeel samenwerkingsmodel tot stand te kunnen brengen inzake de aanpak van radicalisering.

Het door de stad Andenne voorgestelde project, is gebaseerd op twee verschillende pijlers: een pijler “opleiding voor de maatschappelijk werkers op het terrein” en een pijler “animaties”.

De brochure wil ouders van tieners een eerste houvast bieden wanneer het gaat om bezorgdheden rond radicalisering. Nog voor ze stappen zetten naar instanties, kunnen ouders hun bezorgdheden aan de brochure aftoetsen.

Bedoeling is enerzijds de huidige werking van de moskeeën in kaart te brengen, en anderzijds draagvlak te creëren voor een vervolgtraject met diezelfde moskeeën.

De algemene doelstelling van het project "Rien à faire, rien à perdre" is de samenhang te bevorderen en te voorkomen dat sommige jongeren op zichzelf terugplooien en tot actie overgaan, door middel van een beter begrip van identiteitsconstructies en de groepen waartoe iedereen behoort.

De vzw « BRAVVO » is een structuur die voortdurend aangepast wordt, volgens de evolutie van de wijken en de prioriteiten van de subsidiërende overheden en hun groeiende belangstelling voor preventie initiatieven.

De vzw « BRAVVO » is een structuur die voortdurend aangepast wordt, gezien de evolutie van wijken, de prioriteiten van subsidiërende overheden en hun groeiende belangstelling voor het gebied van preventie.