De stadsdienst die met radicaliserende jongeren werkt voelde nood aan een duidelijke en uniforme kijk op het thema radicalisering. Hiernaast had de dienst behoefte aan een instrument dat het buikgevoel van de maatschappelijk werkers objectiveerde.

Liever dan radicaliserende jongeren te stigmatiseren, streeft het centrum via het project “Houvast”’ ernaar toegang tot hen te verkrijgen door hen te zien en te benaderen als jongeren ‘met idealen op de drift’, naar analogie met het onderzoek van Van San, e.a.

Het Platform zorgt voor een eerstelijnsopvang voor de burger, ongeacht zijn leeftijd, die een gerichte hulpvraag heeft of hulp vraagt op lange termijn en die problemen ondervindt om aansluiting te vinden bij de maatschappij of in zijn relaties met de publieke overheid. Het platform plant tweemaandelijkse vergaderingen.

De testactie « psychosociale begeleiding » is geïntegreerd in een globale actie, waarvan ze één van de drie verschillende interventieassen inhoudt, naast primaire preventie (pedagogische acties voor de jongeren en sensibiliseringsacties) en secundaire preventie (ondersteuning van detectie en informatieprocedure).

Het doel van de LIVC is de uitwisseling van informatie tussen sociale diensten, preventiediensten, de Lokale Task Forces (LTF) en de bestuursoverheden. De burgemeester leidt deze cel, samen met de korpschef, de referentiepersoon voor radicalisme van de stad Luik en de contactpersoon bij de operationele LTF van Luik. De LIVC bestaat uit 2 werkgroepen.

Het project bestaat erin de families individueel te begeleiden. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de basismethodologie voor begeleiding van families uit het maatschappelijk werk.

Het project vertrekt vanuit de noden van het individu, zijn/haar levensgeschiedenis, verwachtingen, middelen, etc., om na te gaan hoe er gekeken wordt naar de eigen situatie en of er een wil is om te investeren in een verbetering van die situatie.

De projectverantwoorelijke radicalisme heeft een charter opgesteld met daarin de FTF en de geradicaliseerde personen, op basis van de door het OCAD bepaalde categorieën. Deze cartografie past in het meer algemene initiatief van een diagnose van de gemeentelijke situatie inzake radicalisme en polarisatie (zie fiche gewijd aan de diagnose).

De doelstelling van de strategische LIVC is de strategische richting en de prioriteiten van het beleid ter bestrijding van het radicalisme en de polarisatie in de gemeente te bepalen.

De doelstelling is ondersteuning bieden bij het opbouwen van vertrouwen en de interventiecompetenties perfectioneren.