Het project draait rond een voorstelling die live wordt opgevoerd : « Nadia vertelt het verhaal van twee jonge meisjes, twee goede vriendinnen die veel met elkaar gemeen hebben. Totdat één van hen op het internet op zoek gaat naar antwoorden over haar identiteit en een jonge luitenant van ‘Daesh’ ontmoet.

Door de specifieke opleiding van de professionals, via een kwaliteitsvolle input (door middel van de Belgische en internationale expertise), de bevoegdheden versterken en met elkaar delen. Lange termijnsvisie realiseren, en tegelijkertijd de continuïteit van de preventie verzekeren.

De doelstelling is een praatruimte te ontwikkelen waar leerkrachten en andere professionelen hun emoties en ideeën over de gebeurtenissen kunnen uitwisselen. Dit initiatief heeft er ook toe geleid dat tools werden ontwikkeld voor gebruik binnen een klas en schoolcontext om de gebeurtenissen bespreekbaar te maken bij leerlingen (complottheorieën, rechtvaardiging van geweld, polariserend discours).

De hoofddoel is informatie, uitleg en begripselementen bezorgen via een systeemanalyse van het ontstaan, de evolutie en de binnendringing van de religieuze radicalisering en het ideologische extremisme om gewelddaden te plegen

De gebruikte methode vereist een zo transversaal en globaal mogelijke aanpak, die zowel operatoren van het socio-preventieve en educatieve luik als spelers van het veiligheidsluik erbij betrekt, wat het mogelijk gemaakt heeft om de verschillende beroepssectoren en contactpersonen te kruisen. Deze voorziening gebeurde op zeer participatieve wijze.

De hoofddoel is op het pedagogisch vlak: adolescenten sensibiliseren in verband met tolerantie en openheid van geest, met het oog op een burgeropvoeding en een democratisch leerproces. Dit alles gericht op de preventie van gewelddadig radicalisering en extremistische ideologieën die tot geweld leiden.

COPPRA staat voor ‘Community Policing and Prevention of Radicalisation’. De opleiding werd in het kader van een Europees project ontwikkeld en richtte zich in eerste instantie op het politiepersoneel. Hiervan werd een ‘lightversie’ ontwikkeld voor eerstelijnswerkers, preventiewerkers en hulpverleners.

De doelstelling is leuvense scholieren enerzijds tonen hoe een radicaliseringsproces verloopt en anderzijds willen we discussie teweegbrengen bij peers en dieper ingaan op bepaalde thema’s waar jongeren mee geconfronteerd worden zoals identiteit, conflicthantering, burgerzin, invloed van sociale media en internet, radicalisering, terrorisme, multiculturele samenleving en religie.

Met het project willen we een positieve mentaliteitsverandering in de wijk in gang zetten. We werken hier op twee sporen namelijk bottom up (de jongeren) als top down (de wijk, partners, politie en lokale overheid) om deze verandering te verwezenlijken.

De jongerenwerking zet o.a. in op het versterken van de weerbaarheid en het ondersteunen van jongeren in hun identiteitsontwikkeling. Beide zijn belangrijke he~omen in de preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren.