De doelstelling van VELO-PASS is de consument de gelegenheid bieden om zichzelf te verbinden met de gegevens van de fiets; een onderhoudshistoriek op te bouwen; gebruik te maken van NFC technologie voor toegang tot parkeer- of laadinfrastructuur (openbaar of bij de werkgever); etc…

Filosofie van het project is het bestaande netwerk versterken, uitwisseling over de situatie en de noden in de steden maar ook over de opgestarte of ondernomen acties ter preventie van de radicalisering.

De doelstellingen zijn deelnemers bewustmaken van hun perceptie over hun plaats in de samenleving, vragen stellen over het samen-leven (wat betekent samenleven?) en het verband leggen tussen de percepties en de door de PAVEE georganiseerde denkoefeningen.

De gevoerde reflecties en acties hebben tot doel de stigmatiseringen en discriminaties aan te pakken vertrekkend vanuit de ervaringen op het terrein. Dit door het vermijden van een conflictmodel en een securitaire aanpak.

Filosofie van he project is het samenleven opwaarderen, de ontdekking van en het respect voor de culturele diversiteit bevorderen door de door de media verspreide stereotypes uit de wereld te helpen.

Het hoofddoel is voorzien in het distribueren van een preventieve aanpak inzake radicalisering voor professionals die een dergelijke bijscholing in het kader van hun job zouden wensen.

In thema’s met een religieuze context verloopt het contact tussen stad/politie en de moslimgemeenschap niet zo vlot omdat stad en politie de levensbeschouwelijke achtergrond van de Islam ontbreken. Dank zij de adviezen en de tussenkomsten van de mensen van Ceapire, zelf moslims, slagen we er beter in connectie te maken.

De eerste doelstelling van dit project is de risico’s van gewelddadige radicalisering van jongeren te voorkomen door de ouderrol te ondersteunen en de jongeren te helpen bij het voorkomen dat ze degraderen naar studierichtingen die niet gepast zijn voor het profiel van de betrokken jongere.

Met de vormingen willen we vermijden dat Gentenaars ten prooi vallen aan vervreemding en indoctrinatie. Het geeft eerstelijnswerkers tools om jongeren en jong volwassenen tegen alle mogelijke verschijningsvormen van radicalisering te wapenen.

In een wereld waar terrorisme, geweld, agressie, polarisering, etc. de aandacht trekken, zijn jongeren meer dan ooit bezig met het zoeken naar zichzelf. Jongeren staan voor de grote uitdaging om een eigen identiteit op te bouwen.