Via het ABC-project wil de stad Aalst een professioneler en integraal beleid op vlak van preventie van gewelddadige radicalisering realiseren ter ondersteuning van lokale partners.

Het doel van de LIVC is de uitwisseling van informatie tussen sociale diensten, preventiediensten, de Lokale Task Forces (LTF) en de bestuursoverheden. De burgemeester leidt deze cel, samen met de korpschef, de referentiepersoon voor radicalisme van de stad Luik en de contactpersoon bij de operationele LTF van Luik. De LIVC bestaat uit 2 werkgroepen.

De doelstelling is ondersteuning bieden bij het opbouwen van vertrouwen en de interventiecompetenties perfectioneren.

Het door de stad Andenne voorgestelde project, is gebaseerd op twee verschillende pijlers: een pijler “opleiding voor de maatschappelijk werkers op het terrein” en een pijler “animaties”.

De testactie « psychosociale begeleiding » is geïntegreerd in een globale actie, waarvan ze één van de drie verschillende interventieassen inhoudt, naast primaire preventie (pedagogische acties voor de jongeren en sensibiliseringsacties) en secundaire preventie (ondersteuning van detectie en informatieprocedure).

De doelstelling van de strategische LIVC is de strategische richting en de prioriteiten van het beleid ter bestrijding van het radicalisme en de polarisatie in de gemeente te bepalen.

De voornaamste doelstelling van het project was zorgen voor een optimale samenwerking tussen de aanwezige professionele actoren uit het middenveld in Vilvoorde ten einde een constructief en operationeel samenwerkingsmodel tot stand te kunnen brengen inzake de aanpak van radicalisering.

Het Platform zorgt voor een eerstelijnsopvang voor de burger, ongeacht zijn leeftijd, die een gerichte hulpvraag heeft of hulp vraagt op lange termijn en die problemen ondervindt om aansluiting te vinden bij de maatschappij of in zijn relaties met de publieke overheid. Het platform plant tweemaandelijkse vergaderingen.

De projectverantwoorelijke radicalisme heeft een charter opgesteld met daarin de FTF en de geradicaliseerde personen, op basis van de door het OCAD bepaalde categorieën. Deze cartografie past in het meer algemene initiatief van een diagnose van de gemeentelijke situatie inzake radicalisme en polarisatie (zie fiche gewijd aan de diagnose).

De groep "Retissons du lien. Penser ensemble pour agir en commun " bestaat uit gezinnen waarvan één van de leden een aanhanger is van de jihadistische ideologie, rouwende perso-nen, personen die de aanslagen in Parijs en Brussel overleefd hebben en eerstelijnsinterve-nanten.