Het project heeft tot doel het samenleven te bevorderen, buurtondersteuning te bieden aan de inwoners van Cheratte via straathoekwerk, discriminaties te bestrijden, de verschillende diensten, verenigingen en actoren die actief zijn op het terrein te coördineren en de bevolking te ondersteunen bij de ontwikkeling van lokale projecten.

De hoofddoel van het project is radicalisering en gewelddadig extremisme op het lokaal niveau voorkomen.

Het doel is om professionals te versterken en inzicht te geven in de mechanismen van polarisering en radicalisering.

De hoofddoel van het project is deze werknemers uitrusten om op het lokaal niveau op professionele wijze te reageren en te handelen wanneer ze geconfronteerd worden met situaties waarin er sprake is van radicalisering (al dan niet gewelddadig of al dan niet tot actie wordt overgegaan), en dit op het niveau van de preventie zelf, maar ook op het niveau van de oriëntatie en de doorverwijzing van personen voor behandeling.

De hoofddoel is de bijdragen van onderzoekers en specialisten ,die een kwestie in verband met de uitdagingen van het samenleven en het ideologisch en/of religieus radicalisme geanalyseerd hebben, ontdekken. Om een beter begrip hierover te ontwikkelen waarop gehandeld kan worden. De deelnemers in staat stellen om hun praktische ervaringen met elkaar te delen, met het oog op bundelen van de ervaringen en co-constructie.

De doelstellingen van het project zijn : het project van het MJ valoriseren door zijn medewerking te verlenen aan het houden van een colloquium
en de jongeren die deelnemen aan het project pedagogisch omkaderen voor de voorbereiding van de inhoud van het colloquium.

BOUNCE” kan worden aanzien als een pedagogische benadering van primaire preventie, gezien de focus op een versterking van de weerbaarheid. Het in een vroeg stadium aanscherpen van de morele weerstand, als effectieve beschermingsfactor tegen radicalisme of extremisme, vormt de essentie van het project.

Het project draait rond een voorstelling die live wordt opgevoerd : « Nadia vertelt het verhaal van twee jonge meisjes, twee goede vriendinnen die veel met elkaar gemeen hebben. Totdat één van hen op het internet op zoek gaat naar antwoorden over haar identiteit en een jonge luitenant van ‘Daesh’ ontmoet.

De doelstelling is Sleutels en tools aanreiken aan de betrokkenen om het fenomeen van radicalisme beter aan te pakken.

De hoofddoel is op het pedagogisch vlak: adolescenten sensibiliseren in verband met tolerantie en openheid van geest, met het oog op een burgeropvoeding en een democratisch leerproces. Dit alles gericht op de preventie van gewelddadig radicalisering en extremistische ideologieën die tot geweld leiden.