Tijdens hun permanentie ontmoeten de maatschappelijk werkers alle wijkbewoners, om hun behoeften te begrijpen en hen naar de passende structuren door te verwijzen, om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. Ze nemen ook deel aan de feestelijke evenementen en de initiatieven van de wijken waarin geïnvesteerd wordt.

De verschillende doelstellingen op korte termijn zijn allereerst de contacten tussen de bewoners van de wijk Retinne en de 'cité du Fort' versterken om de maatschappelijke overlast te verminderen, daarna het samenbrengen van bewoners van verschillende generaties en culturen rond een gezamenlijk project, en tenslotte de middelen van de gemeente gebruiken om een samenhangende gemeenschap te bevorderen

Het doel is om preventief het overlastgedrag in de klas en op school aan te pakken en schoolverwijderingen van kwetsbare jongeren te voorkomen. Bijkomend heeft Normoverschrijdend gedrag in de klas en/of school, vaak impact op de wat zich op het openbaar domein afspeelt.

De belangrijkste doelstellingen van dir project zijn jongeren bewust laten omgaan met alcohol, eigen keuzes maken, omgaan met groepsdruk.

De Organisatie van sensibiliserings en promotiewerk is opgezet met het organiseren van thematische sensibiliseringsworkshops, gebaseerd op de groepsdynamiek, tijdens welke de burgers ertoe gebracht worden te debatteren, de stereotypes en vooroordelen in vraag te stellen, en vervolgens anders na te denken over hun acties.

Workshops georganiseerd in het lokaal van de opvoeders, telkens op woensdag in de namiddag: maken van knutselwerkjes, deelnemen aan gezelschapsspelletjes, wijkacties, kookworkshops worden voorgestelde activiteiten. De partnerschappen worden georganiseerd in functie van het programma van de activiteiten en dat van de verenigingen van de wijk.

De kortetermijndoelstellingen van ontmoetingsplaatsen voor jongeren in het stationsbuurt zijn een rustige ontmoetingsplaats voorzien voor de jongeren die 12 à 18 jaar oud zijn en die regelmatig de stationswijk bezoeken, een connectie creëren tussen de jongeren en hen hun behoeften laten uitdrukken, en tenslotte de jongeren omkaderen en hen, indien dat nodig is, op verschillende gebieden van hun leven ondersteunen, door hen in de richting van bepaalde organisaties te oriënteren.

Het project wordt geleid door de twee lokale bemiddelaarsters die de voorkeur geven aan een collectieve bemiddeling. De overlegmethodologie, de groepsanalyse, wordt toegepast op de verschillende betrokken partijen. Hierbij wordt over de vertrouwelijkheid en het comfort van alle partijen gewaakt

De gemeente Schaarbeek wenst dat een deel van het globaal beleid inzake de omkadering van prostitutieactiviteiten gewijd wordt aan het ondersteunen en het versterken van het werk van de verenigingen die personen die zich prostitueren ondersteunen. 

De stuurgroep concentreert zich hoofdzakelijk op de uitwisseling van expertise en ervaringen, met het oog op het verbeteren van de kennis en de competenties van de professionals uit de verschillende sectoren.