De doelstellingen zijn Jongeren die vroegtijdig de school verlaten (hebben) confronteren met een ondervinding en een omgeving die ver verwijderd is van hun dagelijks leven, op ludieke en responsabiliserende wijze kennis laten maken met de zeevaart en bijdragen tot het creëren van een teamgeest en interesse voor de anderen bij de deelnemers.

Dit opleidings-en begeleidingsparcours heeft tot doel deelnemers te helpen om de perceptie die ze van zichzelf en van hun publiek hebben beter te begrijpen. Dit geldt ook voor de rollen die ze spelen en de band die ze met zichzelf en anderen, in het kader van hun functies en daarbuiten, creëren.

De prestatie van een opleidster-animatrice die is opgeleid in het kader van het actietheater en de « sociocratie » bestaat uit een opleiding met betrekking tot praatcirkels waarvoor de instrumenten van de collectieve intelligentie, de Prodas-methode en de sociocratie worden ingezet. Deze participatieve opleiding, die op de praktijk gericht is, zal nagevolgd worden door begeleidingssessies voor de betrokken groepen, naarmate de deelnemers de praatcirkeltechnieken in het kader van hun werk zullen toepassen.

De vzw « BRAVVO » is een structuur die voortdurend aangepast wordt, gezien de evolutie van wijken, de prioriteiten van subsidiërende overheden en hun groeiende belangstelling voor het gebied van preventie.

De vzw « BRAVVO » is een structuur die voortdurend aangepast wordt, volgens de evolutie van de wijken en de prioriteiten van de subsidiërende overheden en hun groeiende belangstelling voor preventie initiatieven.

De algemene doelstelling van het project "Rien à faire, rien à perdre" is de samenhang te bevorderen en te voorkomen dat sommige jongeren op zichzelf terugplooien en tot actie overgaan, door middel van een beter begrip van identiteitsconstructies en de groepen waartoe iedereen behoort.

Bedoeling is enerzijds de huidige werking van de moskeeën in kaart te brengen, en anderzijds draagvlak te creëren voor een vervolgtraject met diezelfde moskeeën.

De brochure wil ouders van tieners een eerste houvast bieden wanneer het gaat om bezorgdheden rond radicalisering. Nog voor ze stappen zetten naar instanties, kunnen ouders hun bezorgdheden aan de brochure aftoetsen.

Het door de stad Andenne voorgestelde project, is gebaseerd op twee verschillende pijlers: een pijler “opleiding voor de maatschappelijk werkers op het terrein” en een pijler “animaties”.

De voornaamste doelstelling van het project was zorgen voor een optimale samenwerking tussen de aanwezige professionele actoren uit het middenveld in Vilvoorde ten einde een constructief en operationeel samenwerkingsmodel tot stand te kunnen brengen inzake de aanpak van radicalisering.