De groep "Retissons du lien. Penser ensemble pour agir en commun " bestaat uit gezinnen waarvan één van de leden een aanhanger is van de jihadistische ideologie, rouwende perso-nen, personen die de aanslagen in Parijs en Brussel overleefd hebben en eerstelijnsinterve-nanten.

Liever dan radicaliserende jongeren te stigmatiseren, streeft het centrum via het project “Houvast”’ ernaar toegang tot hen te verkrijgen door hen te zien en te benaderen als jongeren ‘met idealen op de drift’, naar analogie met het onderzoek van Van San, e.a.

Het project vertrekt vanuit de noden van het individu, zijn/haar levensgeschiedenis, verwachtingen, middelen, etc., om na te gaan hoe er gekeken wordt naar de eigen situatie en of er een wil is om te investeren in een verbetering van die situatie.

De verschillende levensdomeinen die een rol kunnen spelen binnen iemands radicaliseringsproblematiek ten gronde aanpakken. Zo kunnen drempels worden weggewerkt die kunnen belemmeren dat iemand zich een positief onderdeel van de maatschappij voelt.

De stadsdienst die met radicaliserende jongeren werkt voelde nood aan een duidelijke en uniforme kijk op het thema radicalisering. Hiernaast had de dienst behoefte aan een instrument dat het buikgevoel van de maatschappelijk werkers objectiveerde.

Het project bestaat erin de families individueel te begeleiden. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de basismethodologie voor begeleiding van families uit het maatschappelijk werk.

Oprichting van een begeleidingsdienst voor de families, jongeren en scholen die getro*en worden door de problemen inzake radicalisme.

Via het ABC-project wil de stad Aalst een professioneler en integraal beleid op vlak van preventie van gewelddadige radicalisering realiseren ter ondersteuning van lokale partners.

Het doel van de LIVC is de uitwisseling van informatie tussen sociale diensten, preventiediensten, de Lokale Task Forces (LTF) en de bestuursoverheden. De burgemeester leidt deze cel, samen met de korpschef, de referentiepersoon voor radicalisme van de stad Luik en de contactpersoon bij de operationele LTF van Luik. De LIVC bestaat uit 2 werkgroepen.

De doelstelling is ondersteuning bieden bij het opbouwen van vertrouwen en de interventiecompetenties perfectioneren.