Het project poogt de realisatie van een inclusief beleid via een intersectorale aanpak waarbij preventief wordt gewerkt aan een hogere participatie van jongeren in de Zeelse samenleving. Ondertussen is de focus breder dan jongeren alleen. Deze werkingspunten worden veruitwendigd door het aanstellen van een inclusiewerker voor de gemeente Zele.

De doelstelling is van een vertrouwensklimaat ontwikkelen door de oprichting van plaatsen waar naar de doelgroepen geluisterd wordt, plaatsen voor familie- en ouderschapsondersteuning, praatgroepen.

De doelstelling is het samenleven verbeteren, elke vorm van discriminatie bestrijden, de vooroordelen bestrijden en radicalisering voorkomen.

De belangrijkste doelstelling van het contactpunt is de primaire en secundaire preventie, in dit geval het sensibiliseringswerk. Aanvragen die onder het tertiair niveau vallen, worden echter eveneens behandeld.

De uitdaging van een dergelijk project is het mogelijk maken dat informatie over verdachte handelingen of problemen in de buurt kunnen worden gecommuniceerd. Er werd geprobeerd om het project over te dragen naar het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, rekening houdend met de specificiteiten van de politiezone en met de lokale context in bepaalde wijken waar de relaties met de politie niet altijd vlot verlopen.

De tool « Théories du complot, Ressorts et mécanismes » heeft tot doel een stand van zaken op te maken met betrekking tot dit complexe onderwerp, het te ontleden, erover te debatteren, het te animeren en er oefeningen aan te wijden. De tool maakt het mogelijk om complottheorieën te behandelen door dit bijzondere soort informatie op afstandelijke wijze te behandelen.

De eerste vraag die zich stelde is om tot een beter begrip te komen over hoe bevolkingsgroepen van bepaalde wijken in Sint-Jans-Molenbeek omgaan met de problematiek van gewelddadige radicalisering. De doelstelling was deze vraag te analyseren door middel van een brede enquête die het mogelijk maakt de moeilijkheden die burgers ondervinden in twee wijken in Sint-Jans-Molenbeek, in kaart te brengen en te evalueren.

Leerkrachten werden via een vorming ondergedompeld in de thema’s extremisme, stereotypering, media en verhalen. Samen met de leerkrachten en verschillende coaches werd tevens een lessenpakket ontwikkeld met verschillende methodieken om deze thema’s te bespreken in de klas.

Voor kleinere gemeenten is het niet altijd eenvoudig om adequate projecten op te starten. Met een samenwerkingsverband tussen de gemeenten uit de middenkempen wil men actie ondernemen tegen de uitdagingen van radicalisering, voornamelijk door in te zetten op een multiculturele en inclusieve gemeenschap. Hiervoor werd een nieuw project ‘Wegwijzer’ ontwikkeld.

De campagne “Les bâtisseurs de liens” is een uitgebreid actieprogramma dat tot doel heeft de culturele diversiteit op te waarderen, de ontmoeting tussen verschillende culturen aan te moedigen en de migrantencrisis aan te pakken.