De kortetermijndoelstellingen van ontmoetingsplaatsen voor jongeren in het stationsbuurt zijn een rustige ontmoetingsplaats voorzien voor de jongeren die 12 à 18 jaar oud zijn en die regelmatig de stationswijk bezoeken, een connectie creëren tussen de jongeren en hen hun behoeften laten uitdrukken, en tenslotte de jongeren omkaderen en hen, indien dat nodig is, op verschillende gebieden van hun leven ondersteunen, door hen in de richting van bepaalde organisaties te oriënteren.

Het project wordt geleid door de twee lokale bemiddelaarsters die de voorkeur geven aan een collectieve bemiddeling. De overlegmethodologie, de groepsanalyse, wordt toegepast op de verschillende betrokken partijen. Hierbij wordt over de vertrouwelijkheid en het comfort van alle partijen gewaakt

De gemeente Schaarbeek wenst dat een deel van het globaal beleid inzake de omkadering van prostitutieactiviteiten gewijd wordt aan het ondersteunen en het versterken van het werk van de verenigingen die personen die zich prostitueren ondersteunen. 

De stuurgroep concentreert zich hoofdzakelijk op de uitwisseling van expertise en ervaringen, met het oog op het verbeteren van de kennis en de competenties van de professionals uit de verschillende sectoren.

De twee belangrijkste doelstellingen van de Samen-leven zijn de vermindering van het objectieve en subjectieve onveiligheidsgevoel alsmede De hele bevolking de mogelijkheid bieden om deze Ramadan-periode op een zo sereen mogelijke manier te beleven.

De belangrijkste langetermijndoelstelling van de bestrijding van alcoholmisbruik bij jongeren is problemen in verband met netheid en openbare rust en het onveiligheidsgevoel bij de buurtbewoners vermijden.

Het project wil een « laagdrempelig » aanbod organiseren voor de personen en instanties die vragen in verband met drugsgebruik en zorgen willen stellen. Het wil daarnaast ook lokale steun ontwikkelen op basis waarvan er met alle actoren die betrokken zijn bij de materie een passende aanpak van het fenomeen zal ontwikkeld worden.

Er zijn verschillende kortetermijndoelstellingen zoals over gendergelijkheid communiceren, organisatie van een vrouwendag, creatie van een aanbod voor regulier onderwijs en tenslotte concrete doelstellingen voor jongerenwerk.

De verschillende kortetermijndoelstellingen zijn: contact opnemen met de doelgroepen, hoofdzakelijk jongeren, en een band met hen creëren en hen, in functie van de problemen, naar de juiste diensten doorverwijzen.

Op de lange termijn zijn de doelstellingen: straathoekwerk realiseren in het centrum van de stad, de wijken met een hoge bevolkingsdichtheid en de andere plaatsen van de stad waarop gefocust wordt, individuele en collectieve projecten aanmoedigen, en een netwerk van partners opzetten.

Er is slechts één hoofddoelstelling op korte termijn, en dat is profiteren van de waarden van sport (discipline, strengheid, zin voor inzet, fair play, capaciteit om agressief gedrag te beheersen, ...) om banden te smeden tussen de jongeren van Fléron van verschillende culturele afkomst van 12 tot 16 jaar.