Vlaanderen verplicht rookmelder in meer huurwoningen

Op 1 januari 2016 wijzigde de wetgeving voor rookmelders in Vlaanderen. Er zijn aparte regels voor sociale en private huurwoningen, maar ook de ouderdom van de woning is bepalend. In Brussel en Wallonië zijn andere regels van toepassing.

Vlaanderen

In het Vlaams Gewest moeten alle huurwoningen waarvoor een huurcontract werd afgesloten na 31 december 2012, uitgerust zijn met “voldoende rookmelders”. Daarmee wordt bedoeld: minstens één rookmelder op elke bouwlaag en, voor kamerwoningen, één rookmelder per kamer.

Sociale of private huurwoning

Voor al langer lopende huurcontracten werd de verplichting gefaseerd ingevoerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen en private huurwoningen.

Voor verhuurders van sociale huurwoningen

Voor woningen gebouwd tussen 1970 en 1979 geldt de rookmeldersverplichting vanaf 1 januari 2016.

Voor oudere woningen geldt de verplichting al langer:

 • voor woningen gebouwd vóór 1950 geldt ze sinds 1 januari 2014
 • voor woningen gebouwd tussen 1950 en 1969 geldt ze sinds 1 januari 2015.

Voor de sociale huurwoningen die vanaf 1980 gebouwd werden, wordt de verplichting pas op 1 januari 2017 van kracht.

Voor verhuurders van private huurwoningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd

Voor woningen gebouwd vóór 1945 geldt de rookmeldersverplichting vanaf 1 januari 2016.

Voor woningen gebouwd vanaf 1945 geldt de verplichting vanaf 1 januari 2019.

Verantwoordelijkheid

 • De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders.
 • Als de huurwoning niet voldoet woning aan de rookmeldersverplichting, voldoet ze niet meer aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode en is ze niet meer “conform”. De verhuurder kan daardoor geen conformiteitsattest meer krijgen.
 • De afwezigheid van voldoende rookmelders is geen reden om een woning ongeschikt te verklaren, maar het verhuren van een dergelijke woning is wel strafbaar.

Stedenbouwkundige vergunning

In nieuwbouwwoningen en bij renovatiewerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet de bouwheer voldoende rookmelders plaatsen. Hij moet dan bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning aangeven waar hij de rookmelders zal plaatsen.

Brussel en Wallonië

In Brussel en Wallonië verandert de regelgeving niet. In Brussel moeten huurwoningen al sinds 1 juli 2005 rookmelders hebben. Wallonië voerde de rookmelderverplichting op 1 juli 2006 in en daar geldt ze voor alle woningen, dus huurwoningen én eigen woningen.

Belang van voldoende rookmelders

De wetgeving in Vlaanderen, Wallonië en Brussel legt de minimale verplichtingen op. In de meeste gevallen zijn meer rookmelders nodig om de bewoners tijdig te verwittigen voor een brand in hun woning. De preventieboodschap van Binnenlandse Zaken luidt dan ook: ‘plaats voldoende rookmelders’.

Meer weten?

Meer informatie vindt u terug op www.besafe.be/brandpreventie en op www.speelnietmetvuur.be.

Wetgeving:

 • Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders (B.S. 13 juli 2012)
 • Besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 betreffende de aanwezigheid van brandmelders in de woningen (B.S. 10 november 2004)
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004 tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen (B.S. 5 mei 2004)

Artikel gegevens

Taal waarin het artikel verscheen:
 • NL
 • FR
Info over de auteursrechten:Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Thema's:
 • rookmelder
 • woningbrand