Actieplan Radicalisme

Het Actieplan Radicalisme pakt het radicalisme en extremisme in onze samenleving aan. Dat doet het via een geïntegreerde samenwerking tussen diverse overheidsdiensten. Het actieplan beoogt een gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak en werkt dus op verschillende niveaus.

Nationale Taskforce

Op federaal niveau is er de Nationale Taskforce, het strategische en beleidsmatige orgaan. Die taskforce komt maandelijks samen en is samengesteld uit leden van het OCAD, de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, vertegenwoordigers van de federale en de lokale politie, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Justitie - directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, de Cel voor Financiële Informatieverwerking, de FOD Binnenlandse Zaken, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Algemene Directie CrisisCentrum, een vertegenwoordiger van de Algemene Directie Preventie en Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie en de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten in de Nationale Taskforce.

Werkgroepen

De Nationale Taskforce bepaalt welke werkgroepen er worden opgestart.

 • De permanente werkgroepen werken rond de radicalisering op het internet, in gevangenissen en op radio en tv, en rond preventie.
 • De thematische werkgroepen behandelen fenomenen zoals salafisme, rechtsextremisme, linksextremisme en tendensen in Klein-Azië en de Noord-Kaukasus.
 • De ad hoc-werkgroepen Predikers, Moskeeën en Asiel en Migratie werken rond de problematische radicalisering in elk van deze domeinen.
 • De werkgroep Foreign Terrorist Fighters werd opgericht door de omzendbrief van 21 augustus 2015.

Lokale Taskforces

De Lokale Task Forces (LTF) zijn beleidsmatige en operationele overlegplatformen voor onder meer politie- en inlichtingendiensten binnen een geografisch afgebakende zone.

 • Ze werken beleidsmatig op arrondissementeel niveau en operationeel op (boven)lokaal niveau. Ze volgen radicaliserende individuen en groeperingen op lokaal niveau op en stellen maatregelen voor om de impact van deze individuen en groepen te reduceren.
 • Ze wisselen informatie, inlichtingen en analyses uit, stemmen die op elkaar af en onderhouden structurele en/of punctuele contacten met de lokale overheden en hun diensten.
 • Ze kunnen voorstellen om informatie op te nemen in of te schrappen uit de Joint Information Box.
 • Ze bieden ondersteuning aan niet-gespecialiseerde eerstelijnsmedewerkers van de politie die geconfronteerd worden met mogelijke tekenen van radicalisering en ze kunnen preventieve en verstorende maatregelen voorstellen en aansturen.

Lokale Integrale Veiligheidscellen

De lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC) zijn lokale gemeentelijke overlegplatformen. Ze zorgen voor de samenhang tussen de preventieve, repressieve en nazorgacties.

Informatieverwerking

De informatie wordt opgeslagen in twee databanken.

 • De Joint Information Box is een elektronisch werkbestand met informatie over op te volgen radicaliserende jongeren. De verschillende diensten beslissen in consensus wiens gegevens er in de databank worden opgenomen of verwijderd.
 • De Databank Foreign Terrorist Fighters is een dynamische databank met geïndividualiseerde fiches per foreign terrorist fighter. Alle diensten kunnen over die informatie beschikken, maar er ook zelf informatie aan toevoegen.

Lees het Actieplan Radicalisme

Lees het Actieplan Radicalisme (engels)

Artikel gegevens

Thema's:
 • radicalisme